Akuttpsykiatriprisen 2019

Begrunnelse: Akuttpsykiatriprisen 2019 går til erfaringskonsulent Astrid Weber ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Hun har i en årrekke bidratt med utvidet forståelse og tilnærming til psykisk lidelse og til større forståelse for erfaringskunnskap. Årets vinner har markert seg som foredragsholder, forfatter og som samfunnsdebattant lokalt og nasjonalt.

Hun har over år holdt foredrag på ulike helsefaglige konferanser, blant annet her ved Akuttpsykiatrikonferansen. Hun underviser medisin- og helsefagstudenter og helsepersonell i ulike tjenester. Med tydelighet formidler hun hvordan det erfares å ha en psykisk lidelse og med særlig fokus på hvordan det kan erfares å være akutt psykisk syk og i krise. Med åpenhet deler hun sine erfaringer, med interesse hører hun på andre, og med engasjement bidrar hun til dialog om psykisk lidelse. Som forfatter har hun bidratt i boken «Liv levd», der ulike personers erfaring med psykisk lidelse presenteres.

Senest har hun skrevet kronikker i landsdekkende aviser relatert til selvmordsrisiko avdekket for personer innlagt i psykiatriske avdelinger. Presist peker hun på ansvaret helsepersonell har for å yte faglig og omsorgsfulle helsetjenester til akutt syke mennesker om enn det er utfordrende.

Astrid Weber, erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Hun har sammen med andre erfaringskonsulenter hatt stor betydning for implementering av brukerperspektivet og erfaringskunnskap i psykisk helse og rustjenester. Hun er blant annet medforfatter i en håndbok for brukeransettelser.

Lokalt har hun målrettet og systematisk arbeidet med å utvikle erfaringskonsulentens rolle og satt brukernes erfaringskunnskap på dagsorden som likeverdig annen helsefaglig kunnskap.

Hun deltar i lederfora, i brukermøter, i kvalitets og pasientsikkerhetsprogram, og i fagutviklings- og forskningsprosjekt. Hun har også engasjert seg i at pasienter kan være medforskere i ulike prosjekter.

I fagutviklingsprosjektet «Transport av psykisk syke» ved UNN introduserte hun «Bruker spør Bruker» metodikk anvendt i intervju av innlagte pasienter på akuttpsykiatriske poster om transporten til sykehuset. Resultatene fra dette prosjektet hadde betydning for utvikling av transporttilbudet for akutt psykisk syke mennesker i Helse Nord.

Hun har vært en sentral aktør i forbedring av det akuttpsykiatriske sengeposttilbudet ved UNN: blant annet innen fysisk aktivitet for pasienter, systematisk og dokumentert bruk av etter-samtaler for pasienter utsatt for tvang, og i utvikling av det døgnkontinuerlige akuttpsykiatriske tilbudet. I et fagutviklingsprosjekt i fire psykiatriske akuttposter møtes nå helsepersonell og innlagte personer jevnlig i dialogmøter. Sammen identifiserer de forbedringsområder og konkrete forslag til forbedring som implementeres, prøves ut og evalueres. Fagutviklingsprosjektet evalueres både av personell og pasienter som tiltak som «gjør en forskjell».

Hun bidrar til større bevissthet i UNN om hva erfaringskunnskap er og hvordan erfaringskunnskap kan bidra til utvikling i en organisasjon og for utvikling av psykisk helse og rustilbudet til den enkelte pasient. Hun bidrar til økt bevissthet og engasjement om erfaringskunnskap gjennom sosiale medier og oppmuntrer andre til å formidle sin erfaring skriftlig. Sammen med en kollega, representanter fra Mental helse og NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus driver hun en møterekke der ulik kunnskap om rus og psykisk helse presenteres, lyttes til og samtales om.

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri mener at Astrid Weber er en verdig vinner av Akuttpsykiatriprisen 2019.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.