Det er resultatene for pasienten som teller!

”For å skape pasientens helsetjeneste må vi møte utfordringene på en annen måte enn før”, innledet Helse- og omsorgsminister Bent Høie sin sykehustale med ved inngangen til 2015. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er vi godt i gang med å jobbe annerledes og vi er aller mest opptatt av å levere tjenester som gir gode resultater for pasientene. Fordi det er resultatene for pasienten som teller!

I målingen av pasientsikkerhetskultur i 2014 hadde UNN lite tilfredsstillende resultater. Dette har gitt ekstra motivasjon til vår innsats med forbedringsarbeid, som drives frem i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Utviklingen på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid måles vi fortløpende på gjennom nasjonale kvalitetsindikatorer som offentliggjøres av Helsedirektoratet tre ganger i året. Disse målingene sier noe om hvordan vi lykkes, og bidrar til å identifisere konkrete forbedringsområder.

Den siste undersøkelsen, offentliggjort 25. februar 2016, viser et middels godt resultat for UNN. På noen områder er vi bedre enn landsgjennomsnittet, på andre områder dårligere. Resultatene deler vi med allmennheten og våre ansatte, og bruker dem systematisk i forbedringsprosesser.

Positiv utvikling

Noen eksempler på hvordan kvalitetsindikatorene er benyttet i forbedringsarbeid ved UNN:

Ved hjerneslag som skyldes blodpropp i blodårene til hjernen, er det viktig å gi blodproppløsende medisin (trombolyse) raskt. I 2014 fikk 37 % av UNNs pasienter slik behandling innen 40 minutter etter innleggelse, mens det nasjonale snittet var 57 %.

For å bedre måloppnåelsen gjennomførte våre fagmiljø i 2015 et eget prosjekt, og etablerte et dedikert trombolyseteam ved UNN Breivika. Det har resultert i betydelig raskere trombolysebehandling, og oppfølging av slagpasienter, det siste året.

Et område hvor UNN fremstår blant landets beste, er på høyeste 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt. En faktor er rask tilgang til avansert diagnostikk og behandling. For den store gruppen av forholdsvis små hjerteinfarkt, bør undersøkelsen gjøres innen 72 timer. I UNN får nesten 75 % av pasientene utført denne undersøkelsen innen anbefalt tidsramme, mens landsgjennomsnittet er litt under 60 %.

Forebygging av sykehusinfeksjoner

Det å være innlagt i sykehus, og ikke minst det å bli operert, innebærer risiko for å bli påført infeksjoner. Disse kan medføre forlenget sykehusopphold, betydelige plager og i noen tilfeller omfattende kirurgisk behandling. Noen sykehusinfeksjoner er livstruende.

Norske sykehus rapporterer regelmessig sykehusinfeksjoner, blant annet ved kontinuerlig å overvåke forekomst av infeksjoner etter keisersnitt og bypassoperasjoner på hjertet.

UNN hadde i perioden 2010 – 2013 uvanlig mye sykehusinfeksjoner. De siste to årene har vi systematisk iverksatt flere nye forebyggende tiltak. Ett av tiltakene er at ledere og de ansatte sammen går «smittevernvisitt» til sengepostene for å se at rutinene våre overholdes. Vi vil gjerne trekke frem det gode og systematiske arbeidet som de ansatte på kvinneklinikken og hjertekirurgen gjør for å redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er gledelig at de nasjonale kvalitetsindikatorene nå viser at UNN ikke lenger ligger over landsgjennomsnittet i forekomst av sykehusinfeksjoner, og at dype infeksjoner etter hjertekirugi og keisersnitt nå er sjelden i UNN.

Vi fortsetter innsatsen for å få så gode resultater som overhodet mulig.

God samhandling

Mange av våre eldre har flere sykdommer og redusert funksjonsnivå som krever tverrfaglig tilnærming og løsning av flere problemer under ett og samme sykehusopphold. Et vellykket opphold kjennetegnes ved lav risiko for ny innleggelse etter kort tid.

Både i 2013 og 2014 var risikoen for reinnleggelse av eldre pasienter noen prosent lavere i UNN enn gjennomsnittet for norske sykehus. Det kan bety at behandlingen i UNN for disse tilstandene er god, og at kommunehelsetjenesten gjør en god jobb med å følge opp pasientene etter utskrivelse.

Det er mye som tyder på at dette er et resultat av god samhandling mellom UNN og kommunene, som er ytterligere styrket med blant annet pasientsentrerte helsetjenesteteam.

Sammenligner med de beste

Den nordnorske befolkningen kan være trygg på at UNNs over 6.000 engasjerte, dyktige og hardt arbeidende medarbeidere gjør en stor innsats og et systematisk arbeid for stadig å forbedre behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.

Vi skal aldri være fornøyd med gjennomsnittlige resultater. Vi skal sammenligne oss med de beste og bli minst like god som dem.

Det er resultatene for pasienten som teller!

De nasjonale kvalitetsindikatorene presenteres i sin helhet for offentligheten tre ganger i året i den nasjonale helseportalen, helsenorge.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.