varekostnad Lars Overas Sentralforsyning 2

Økonomisjef Lars Øverås i et mylder av stappfulle reoler på forsyningslageret ved UNN Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Dyster økning i varekostnader

varekostnad Lars Overas Sentralforsyning 2
Økonomisjef Lars Øverås i et mylder av stappfulle reoler på forsyningslageret ved UNN Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Økonomisjef Lars Øverås opplever at varekostnadene eksploderer rundt ham. I 2022 "sprengte" UNN grensa på 1 milliard kroner for første gang.

Varekostnadene i UNN, artikkel 1/3: Varekostnadene har eksplodert de siste fem årene. Hva består egentlig varekostnadene av? Og hvordan kan bevissthet om innkjøp bidra til en bedre sykehusøkonomi?

Bruken av Antibac økte kraftig under koronapandemien.
Pandemien skapte åpenbart nye utfordringer for varekjøpene, som for eksempel at UNN brått måtte bestille 180.000 liter Antibac, og at prisøkningen på engangshansker passerte 800 prosent. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Dimensjonene her er ganske store, og de fleste undervurderer varekostnadene når vi diskuterer hvordan UNN kan spare penger, slår økonomisjefen fast.

Han står i sentralforsyninga på C4 ved UNN i Tromsø. Her er det ekstremt høyt under taket. Rundt ham står det kraftfulle reoler fulle av varer; kulepenner, kopipapir, skjemaer og alt det du forventer å finne på et rekvisittlager i en hvilken som helst kontorbedrift.

Du skal lete før du finner medikamenter, kanyler og de varene du utelukkende forbinder med sykehusdrift. Vektleggingen på de ulike varetypene er i denne sammenhengen absolutt ikke tilfeldig.

Undervurdert sparetiltak

Varekostnadene har nemlig økt kraftig i løpet av de siste årene, og endte på 1.031 milliard kroner ifølge årsrapporten for 2022. Det betød et negativt budsjettavvik alene på 135,8 millioner kroner.

– Legemidler utgjør selvsagt en stor del av varekostnadene, men den aller største andelen består av medisinsk forbruksmateriell. I 2021 brukte UNN 518 millioner på slike varer, forteller Øverås, og nevner bandasjer, reagens og kanyler som eksempler.

varekostnad Sentralforsyning 4
Aktiviteten ved UNN har endret seg enormt de siste 20 årene, og dagens aktivitet krever mer medisinsk forbruksmateriell. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Samlet omsetter UNN for drøyt ni milliarder kroner årlig. Lønn og personalkostnader beløper seg til knappe seks milliarder, og får åpenbart mest oppmerksomhet når sykehusets økonomi diskuteres. Noe diskusjon er knyttet til driftskostnadene, og særlig er bekymringene knyttet til omfanget av pasientreiser. Men varekostnadene glemmes ofte, i alle fall når kostnadene til vikarbyråene tas ut av regnestykkene og gjøres til en egen post i regnskapet.

Mange bekker små…

Og med totale kostnader på mange milliarder kroner, kan det gjerne fremstå pirkete å diskutere valg av varer man henter fra lageret når prisforskjellen mellom de ulike variantene ofte ikke er større enn 10-20 kroner.

Lars Øverås er uenig.

– Det totale volumet vårt er så stort at tallene på slike varer faktisk monner. Historien om veneflonene viser at en sterkere bevissthet på valg av varer gir en innsparingsgevinst som enkelt lar seg omregne i ganske mange sykepleierstillinger, bemerker han.

Mange tiltak for innsparing innebærer smertefulle valg, men styrket kontroll på varekostnadene vil verken bety dårligere pasientbehandling eller svekket arbeidsmiljø. I løpet av de siste fem årene har varekostnadene til UNN økt med 33 prosent, mens de totale kostnadene har økt med 21,8 prosent.

Les også: Ryddeaksjon ga stor gevinst

- Jeg skal innrømme at jeg ikke syntes det var noe stas at vi var utpekt som «versting», og at det det var derfor vi ble plukket ut som «pilot» for å teste ut endringene, sier Gry Tufte-Gerhardsen, avdelingsleder ved kirurgisk avdeling UNN Harstad.

Les hele saken her

Hvis veksten i varekostnadene hadde holdt seg på samme nivå som veksten i de totale kostnadene for UNN, ville innsparingen vært stort nok til å dekke inn hele driftsunderskuddet helseforetaket hadde i 2021.

Tilnærmet best i klassen

At varekostnadene ved UNN har eksplodert de siste årene, betyr ikke det samme som at kostnadene har «løpt løpsk». Sammenliknet med andre store sykehus, skiller UNN seg ut ved å ha god kontroll på kostnadsveksten, og dette skyldes naturligvis ikke tilfeldigheter.

– Vi har jobbet systematisk med varekostnadene i ti år nå, og har siden 2019 intensivert dette arbeidet. Målet var for det første å få ned kostnadene, og for det andre å skaffe oss bedre kontroll på både varer og kostnader. Gjennom å få på plass flere avtaler og styrke bruken av innkjøpssystemet Clockwork, har vi unngått unødvendig store prissvingninger. Bruken av Clockwork, altså andelen av de totale innkjøpene våre som registreres gjennom Clockwork, har økt fra 64- til 76 prosent, forteller Øverås.

varekostnad Grafikk
Selv når UNNs tall gjøres direkte sammenlignbare med de andre sykehusene, og «kjøp av helsetjenester» (inkludert vikarbruk) tas med, er det ingen grunn til å hevde at UNN har dårligere kontroll på disse kostnadene enn hva andre sykehus har. KILDE: Proff Forvalt.

Han mener det er grunn til å glede seg over denne utviklingen, selv om det for ham er et mål at andelen i Clockwork økes ytterligere.

Samtidig ser han behovet for at UNN i den nærmeste fremtiden reduserer antall varer, fordi alle valgmulighetene og variablene kan bidra til høyere kostnader enn nødvendig.

Sårbar for import

Dessuten er det ikke alle økningene i kostnadene som ligger innenfor det UNN selv har kontroll over. Også UNN merker det, når et lasteskip går seg fast i Suezkanalen og dermed blokkerer import fra Asia, hvor mange av varene som ligger på lageret er produsert.

– Vi har i løpet av de siste årene gjort oss mange erfaringer om internasjonal handel, bemerker Eivind Nydal, som er avdelingsleder i forsyningsavdelingen.

varekostnad Eivind
– Vi har i løpet av de siste årene gjort erfaringer med internasjonal handel, og sårbarheten ved import, sier leder Eivind Nydal i forsyningsavdelinga. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Den langvarige stengningen av Suezkanalen er ikke det eneste tilfellet som har vist sårbarheten ved internasjonal handel. Pandemien og Russlands invasjon av Ukraina, med påfølgende restriksjoner i eksport og import har også bidratt til ekstraordinært høye priser.

– Vi erfarte hvor fort verden praktisk talt ble sugd tom for enkelte varer, og hvor raskt enkelte land innførte restriksjoner på eksport, fordi de trengte varene sine selv. Vi opplevde at trailere med varer som skulle til oss ble stoppet på grensa og beordret til å snu, forteller han.

Erfaringer rikere

Totalt sett kom UNN seg greit igjennom pandemien, men med noen nye erfaringer for innkjøp som fortsatt preger rutinene i organisasjonen.

– Vi samarbeider i dag tettere med aktører rundt oss, og har fått på plass et forum for innkjøp der alle de forskjellige lagrene er involvert, i tillegg til Sykehusinnkjøp. På denne måten sikrer vi tilgang på varer, i tillegg til at vi holder kostnadene så lave som mulig, sier Øverås.

Les også: Tøffe tider for innkjøperne

Innkjøpsavdelinga på UNN bruker nesten halvparten av kapasiteten sin på å søke etter erstatningsvarer, fordi sykehuset ikke får tak i avtalte varer. Økte priser tvinger også frem behov for å finne billigere erstatningsvarer

Les hele saken her

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.