En stille helserevolusjon

Revolusjon er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.  Endringsprosessen på tampen av 2015 handlet om at pasienter fikk mer innflytelse i kontakten med helsevesenet gjennom innsikt i egen pasientjournal, samt bedre muligheter for å medvirke i medisinske beslutninger gjennom tilrettelagte, elektroniske verktøy.

De fleste av oss har nå fått en elektronisk kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning der pasientens viktigste helseopplysninger er samlet ett sted.  Tjenesten har som mål å øke pasientsikkerheten ved å bidra til rask og sikker tilgang til strukturert informasjon om pasienten.

I Nord-Norge har befolkningen hatt tilgang til å lese kjernejournalen sin gjennom pålogging via helsenorge.no siden 1. oktober.  Innen utgangen av året vil 2,3 millioner nordmenn ha en kjernejournal, og målet er at vi alle skal ha det.

En elektronisk kjernejournal er viktig for oss som pasienter fordi det gir helsepersonell enklere tilgang til opplysninger om oss når det haster. I akutte situasjoner teller hvert eneste minutt. Med kjernejournalen tilgjengelig uansett hvor langt unna vi er fastlegen eller vårt lokale sykehus, kan helsepersonell med noen få tastetrykk få tak i de mest kritiske opplysninger om oss. Det kan være avgjørende for behandlingen å vite hvilke medisiner jeg tar, og om jeg er allergisk mot noen medisiner.  Behandlende personell har dermed enklere tilgang til livsviktige opplysninger som de trenger for å gi best mulig helsehjelp.

Elektronisk pasientjournal

10. desember fikk alle pasienter i Helse Nord over 16 år og foreldre til barn under 12 år elektronisk tilgang til pasientjournalen sin som tidligere har ligget på et sykehus. Nå får pasienter automatisk muligheten til å lese dokumenter som er godkjent etter 21. september 2015 fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

Fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vises dokumenter godkjent etter 10. oktober 2014 fordi UNN har vært pilotsykehus for denne tjenesten.

Helse Nord er først ute i Norge, og blant de tidligste i verden med å tilby pasientene sine sykehusjournal over nett.

”Mine behandlingsvalg”

Et ytterligere element i utviklingen mot å skape pasientens helsevesen lanseres i Tromsø 16. desember når pasientmedvirkning i behandlingen tilbys gjennom en ny nettløsning kalt ”Mine behandlingsvalg”.  Det er en tjeneste som støtter pasientens evne og muligheter til å medvirke i medisinske beslutninger.  Hittil er det utviklet beslutningsstøtte for seks diagnoser, men det jobbes med å utvide dette til flere diagnosegrupper.

Alle de nevnte elektroniske løsninger er innført i løpet av kort tid og vil i større eller mindre grad kunne påvirke dagens samspill mellom pasienter og helsepersonell. For helsevesenet vil det kunne medføre strukturelle endringer og nye måter å jobbe på hvor for eksempel noe informasjon gis av sykepleier istedenfor lege.

Det kan også bety at informasjon gis på et tidligere tidspunkt slik at pasienten møter bedre forberedt til beslutningssamtale med legen. For legen betyr det at han møter en pasient med et annet utgangspunkt enn tidligere, noe som krever en ny kompetanse som imøtekommer den endrede pasientrollen.

helsenorge.no

I helsevesenet er sikkerhet knyttet til pasientopplysninger det aller viktigste i all kommunikasjon. Det er noe av årsaken til at det har tatt lang tid å utvikle løsninger som gir gode pasienttjenester på nett og samtidig ivaretar at pasientinformasjon ikke kommer på avveie.

Gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no har myndighetene i Norge tilrettelagt for at vi som innbyggere skal kunne ha våre helseopplysninger samlet på ett sted. Helseportalen har mange digitale tjenester for oss. Her kan vi bytte fastlege, se våre resepter, egenandeler og kjernejournal. Portalen bygges stadig ut og vi vil snart få oversikt over våre timer i sykehuset, og vi vil kunne kommunisere elektronisk på en sikker måte med sykehuset.

2015 har vært et år der det har foregått en stille, digital helserevolusjon som støtter opp om myndighetenes klare mål om å skape pasientens helsevesen. Med bedre tilgang til egne helseopplysninger, samt større muligheter for å medvirke i medisinske beslutninger, er vi kommet et sjumilssteg videre. Eller som Neil Armstrong sa det etter å ha tatt det første skrittet på månen; «Det er et lite steg for et menneske, et stort sprang for menneskeheten».

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.