En sykehustale og en gyllen regel

Helseminister Bent Høie stilte tydelige krav i sin årlige sykehustale, ikke minst rettet mot psykisk lidende og rusavhengige. Klarer helseforetakene å imøtekomme bestillingene?

I forrige uke holdt helseminister Bent Høie den årlige sykehustalen, som er retningsgivende for utviklingen fremover. Han tok opp mange viktige forhold for spesialisthelsetjenesten. Tidlig i talen sa Høie at vi må lære oss ”de fire store”. Med dem mener han de fire store tilstandsgruppene, som han påpeker kommer til å bli enda større ettersom de gir både kortere levetid og behov for omfattende tjenester. Kreft, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, og psykiske lidelser og rusavhengighet, er de tilstandene som spesialisthelsetjenesten må ha et ekstra fokus på fremover.

Psykisk helse og rusbehandling

Han snakket videre om seks punkter han mener er vesentlig i ”pasientens helsetjeneste”. To av punktene synes jeg er særlig interessant.

Punkt nummer to omhandler psykisk helse og rusavhengighetslidelser. I talen kan en lese: ”…sidestiller fysisk og psykisk helse”, ”…fra første dag i regjering sa vi at mennesker med psykisk helseutfordringer og rusavhengighet skal prioriteres”, ”…vi gjeninnførte den gylne regel om at sykehusene skal prioritere rus og psykisk helse, med høyere vekst enn for somatikk”, ”…men regelen ble ikke tilstrekkelig oppfylt innen psykisk helsevern – verken for kostnader eller ventetider”. «Det er jeg ikke fornøyd med. Derfor viderefører vi den gylne regel også i 2016, og jeg forventer bedre resultater”.

I tiden som kommer peker helseministeren på medikamentfrie behandlingstilbud og pakkeforløp som viktige tiltak for denne delen av spesialisthelsetjenesten. Føringene som legges for psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) blir det dessverre sjeldent oppmerksomhet rundt.

I UNN HF skal det få konsekvenser for pasientene til rundt 20 % av alle ansatte. Det vil si de som arbeider i Psykisk helse- og rusklinikken. Slik jeg ser det bør signalene få konsekvenser for pasientene til de resterende 80 % ansatte i UNN også. For hvilke pasienter har ikke psykisk helse? Med psykisk helse og rusperspektivet legger han føringer i talen som alle bør merke seg.

LES OGSÅ: Hvor går psykisk helse og rusbehandlingen i UNN HF?

Kvalitet, pasientsikkerhet og ledelse

Det andre punktet jeg særlig la merke til var det femte punktet som handler om kvalitetsheving og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og kultur. Tenk litt ekstra på den. Kvalitetsheving og pasientsikkerhet skal skje gjennom endring i ledelse, systemer og kultur. Det er ikke lite han ber om.

I punkt fem adresserte han også en debatt som oftere har kommet de senere år, nemlig overbehandling. Det interessante er at han sa at inngangen er feil. Han mener begrepet variasjon beskriver situasjonen bedre, og sa; ”variasjon i norsk helsetjeneste er så omfattende at det må kalles systemsvikt”.

Høie pekte også på at det er et lederansvar å sikre at helsedata blir brukt i kvalitetsarbeid og tok opp høringen av ny internkontrollforskrift. I høringsutkastet kan en lese at ”dagens forskrift etterleves ikke godt nok” som en begrunnelse på hvorfor ny internkontrollforskrift er på høring. Høie sa: ”…ett av kravene er at alle virksomheter, minst en gang i året, skal forholde seg systematisk til informasjonen de har om kvaliteten i tjenesten de leder”. Og, ”…det vil bidra til at alle ledere og foretakenes styrer hvert år gjør en kritisk og helhetlig vurdering av egen tjeneste. Og gjør endringer der det er nødvendig”.

Tre hovedmål

Helseministeren avsluttet talen med tre hovedmål. Han vil redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, han vil prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og han vil ha bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Jeg tror størsteparten av helsepersonell er enig i to eller flere av de tre målsetningene. Når alt kommer til alt er Høie politiker, det er ikke han som skal gjennomføre tiltakene i praksis.

Nå er det opp til oss å iverksette. Det blir spennende å se hvordan styrer, ledelser og ansatte i Helse Nord RHF og UNN HF planlegger å imøtekomme Høies bestillinger, og særlig de som handler om psykisk lidende og rusavhengige.

DEBATT: UNNs satsing på psykisk helsevern for barn og unge…

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.