psykisk helse somatikk molund m.fl 1

Klinikksjef David Johansen ved Medisinsk klinikk kan stolt vise frem det nyetablerte teamet for psykisk helse i somatikken som nå er fullt operativt. Fra venstre: Else-Marie Molund (psykologspesialist/prosjektleder), Mai Kristin Næsje (spesialsykepleier), Anna Kristine Hessen (psykolog), Aud Rørvik (psykologspesialist), Kristin Tvedt (psykolog), Therese Jeanette Jenssen (psykiatrisk sykepleier). Foto: Per-Christian Johansen

Etterspurt helseteam etablert

psykisk helse somatikk molund m.fl 1
Klinikksjef David Johansen ved Medisinsk klinikk kan stolt vise frem det nyetablerte teamet for psykisk helse i somatikken som nå er fullt operativt. Fra venstre: Else-Marie Molund (psykologspesialist/prosjektleder), Mai Kristin Næsje (spesialsykepleier), Anna Kristine Hessen (psykolog), Aud Rørvik (psykologspesialist), Kristin Tvedt (psykolog), Therese Jeanette Jenssen (psykiatrisk sykepleier). Foto: Per-Christian Johansen

Nå skal UNN-pasienter med somatisk primærdiagnose, eller kronisk sykdom, få lettere tilgang på psykisk helsehjelp ved behov.

Medisinsk klinikk ved UNN har det siste året jobbet med nyvinningen. Siden 1. mars har de driftet med 1,5 stilling, men nå er de i gang for fullt med fem operative medarbeidere som først og fremst skal gi et poliklinisk tilbud til pasienter som opplever psykiske utfordringer i forbindelse med annen sykdom.

– Ideen og inspirasjon har vi hentet fra Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Nå har vi satt sammen et tverrfaglig team som skal gi dette tilbudet til pasienter ved UNN som opplever en psykisk reaksjon som følge av somatisk sykdom eller kronisk sykdom, sier prosjektleder og psykologspesialist Else-Marie Molund ved Medisinsk klinikk.

psykisk helse somatikk molund m.fl 2
Psykologspesialist Else-Marie Molund er prosjektleder for det nyetablerte helseteamet. Foto: Per-Christian Johansen

Store konsekvenser for pasientene

Tilbudet har vært etterspurt i somatiske fagmiljøer ved UNN både i Tromsø, Harstad og Narvik. Risikoen for psykiske reaksjoner eller lidelser som følge av somatisk sykdom er stor, og kan påvirke mestring av sykdom og etterlevelse av somatisk helsehjelp.

– Mange håndterer denne type reaksjoner fint selv, mens andre har behov for hjelp til å bearbeide psykiske reaksjoner eller lidelser for å omstille seg til en ny livssituasjon. Dette kan få konsekvenser for livskvalitet, økonomi og aktivtetsnivå som igjen kan påvirke relasjoner til venner og familie, beskriver Molund.

Hun viser til følgende tre hovedoppgaver til nyvinningen.

  • Poliklinisk helsehjelp til pasienter over 18 år i Tromsø, Harstad og Narvik som får eller har en psykisk lidelse eller reaksjon på somatisk (kronisk) sykdom og/eller har utfordringer med å etterleve den somatiske helsehjelpen.
  • Helsehjelp i Tromsø til pasienter som får akutte psykiske reaksjoner og/eller har behov for psykisk akuttvurdering, i de fleste tilfeller etter villet egenskade eller selvmordsforsøk.
  • Dele kunnskap om psykiske helse generelt, men også knyttet opp mot somatisk sykdom både i Narvik, Tromsø og Harstad.

– I første omgang blir det gitt et poliklinisk tilbud, med både fysiske og digitale konsultasjoner. Akuttvurderingsdelen er vi ikke begynt med, men vi jobber sammen med sosionomtjenesten i Tromsø for å avklare pasientforløp og samarbeid mellom tjenestene, sier Molund.

psykisk helse somatikk molund m.fl 7
En stolt gjeng som har lansert psykisk helseteam i somatikken. Bak fra venstre: Else-Marie Molund, Kristin Tvedt, Therese Jeanette Jenssen og Anna Kristine Hessen. Foran: Aud Rørvik (til venstre) og Mai Kristin Næsje. Foto: Per-Christian Johansen

Inkluderer Harstad og Narvik

Et tilsvarende prosjekt ble gjennomført ved UNN Harstad i 2018-19, da målrettet mot diabetes- og mage-/tarmpasienter. Der var psykiatrisk sykepleier Therese Jeanette Jenssen blant bidragsyterne, og nå skal hun fungere i en 50 prosents stilling i det nye teamet.

Fortsatt med Harstad som arbeidssted.

– Erfaringene fra forrige runde viste at pasientene hadde et stort samtalebehov utover den somatiske sykdommen. Tilbudet ble godt mottatt, og det er bra at UNN igjen vil satse på dette. Jeg har vært i gang siden i mars, og responsen har vært positiv. Det virker som pasientene setter pris på å få snakke med noen utover det legene har tid til, sier Jenssen.

Psykologspesialist Aud Rørvik er ny i teamet. Hun skal primært bidra på poliklinikken i Tromsø, men også følge opp tilbudet ved UNN Narvik. Der vil hun være fysisk til stede et par dager i måneden, og ellers følge opp pasienter med videokonsultasjoner.

– Dette synes jeg er faglig interessant, og et spennende tilbud å få være med å etablere. Jeg har erfart at en del pasienter kan få psykiske utfordringer relatert til somatisk sykdom. Mange kan ha nytte av en form for psykisk førstehjelp for å håndtere krisereaksjoner og finne ut hvordan de best mulig kan leve med somatisk sykdom. Denne biten har vært litt mangelfullt ivaretatt i den somatiske helsetjenesten, og jeg tenker at vårt tilbud kan være et nyttig supplement for å ivareta både mennesket og sykdommen, sier Rørvik, som har bred erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

psykisk helse somatikk molund m.fl 4
Aud Rørvik gleder seg til å jobbe med somatiske pasienters psykiske helse. Foto: Per-Christian Johansen

Stor etterspørsel 

Etter oppstarten i mars har de allerede hatt rundt 150 henvisninger fra de somatiske klinikkene ved UNN. En tredjedel av disse har vært kreftpasienter som opplever seneffekter etter behandling. Den nye livssituasjonen kan være psykisk krevende å leve med.

– Andre kan oppleve angstproblemer eller depresjonsplager dersom de plutselig må leve med utlagt tarm, rammes av hjerteinfarkt, lungesykdom eller nevrologiske sykdommer, sier Else-Marie Molund.

De fem medarbeiderne i helseteamet vil blant annet benytte seg av mentale teknikker, ulike tenkemåter, samt mestringsstrategier i oppfølgingen av pasientene.

– Hver pasient vil tilbys inntil ti samtaler. Den første går til kartlegging og til å bli kjent og den siste til oppsummering og evaluering. Perioden i mellom tilpasses i samråd og nært samarbeid med pasientene, sier Molund.

Kun interne henvisninger

Henvisninger til poliklinikken kan foreløpig bare gjøres internt i UNN, eller for pasienter som får helsehjelp via UNNs regionsfunksjoner i Helse Nord. Foreløpig er det ikke kapasitet til å ta imot henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Prosjektet skal evalueres neste høst, og da besluttes det også om tilbudet blir videreført utover 2024.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.