kjerkol åsgård 1

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble vist rundt på Åsgård av klinikksjef Eirik Stellander (foran til høyre) og avdelingsleder Siren Hoven (til venstre). Til høyre Helse Nords styreleder Renate Larsen, som denne uken - sammen med sitt styr - skal ta stilling til om UNN kan starte prosessen med nybygg på Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fikk presentert kontinuerlig krisehåndtering

kjerkol åsgård 1
Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble vist rundt på Åsgård av klinikksjef Eirik Stellander (foran til høyre) og avdelingsleder Siren Hoven (til venstre). Til høyre Helse Nords styreleder Renate Larsen, som denne uken - sammen med sitt styr - skal ta stilling til om UNN kan starte prosessen med nybygg på Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Ved UNN Åsgård håndteres pasienter i livskriser. Samtidig står de ansatte i en kontinuerlig krise selv. Nå krysser alle fingrene for at Helse Nord og helseminister Ingvild Kjerkol vil bidra til snarlig byggestart av nybygg.

En delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord var sist fredag på omvisning på Åsgård sykehus. De fikk både se og høre om konsekvensene av at byggingen av nytt psykiatrisk sykehus i Tromsø er utsatt på ubestemt tid.

Fra Psykiatrisk avdeling rapporteres det i snitt 22 brudd på Arbeidsmiljøloven, hver eneste dag! Og i gjennomsnitt fem personalskader og 1,5 pasientskader ‒ hver eneste uke! Mye på grunn av den utdaterte bygningsmassen, som driftes fra kriseløsning til kriseløsning.

kjerkol åsgård 2
Ingvild Kjerkol fikk gjennomført flere møter med ulike deler av UNN. Her er det blant annet tillitsvalgte og ledere ved UNN Åsgård som skal få bidra med informasjon. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress  

Uverdige forhold

‒ De bygningsmessige forholdene her på Åsgård er uverdige, både for ansatte og pasienter, sier Helse Nord-direktør Marit Lind.

Hun deltok på omvisningen sammen med helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nords styreleder Renate Larsen. Lind er som kjent tidligere UNN-direktør, og kjenner Åsgård meget godt. Likevel fikk hun sist uke se forhold ved sykehuset som hun ikke kjente til, og som gjør inntrykk.

Lind er tydelig på at ingen er uenige i de behovene som Åsgård har: For henne er viktig å komme i gang med bygging så snart som mulig, siden også selve byggeprosessen vil ta tid – om en finansiering skulle dukke opp. Men akkurat nå har direktøren ingenting hun kan love.

‒ Det er jo nettopp for å kunne gjøre noe her ved Åsgård, at vi må lykkes med den omstillingsprosessen vi er inne i, og få kontroll på økonomien i Helse Nord, sier Lind.

Kjerkol varslet under sykehustalen 16. januar tiltak som skal gjøre det noe enklere for helseforetakene å gå i gang med nybygg. Egenkapitalkravet for å få lån skal senkes fra 30 til 10 prosent av den totale byggesummen, og rentereglene skal endres til 2018-nivå.

‒ Vi er selvsagt glade for de endringer som er signalisert, men hva de konkret består i og kan medføre, vet vi jo ikke ennå. Det jeg kan si er noe av det aller mest tragiske her ved Åsgård, det er å måtte bruke så mange millioner i vedlikehold på bygg som du vet du skal rive. Dette føles særdeles ugreit. Vi ønsker heller å bruke disse pengene til nybygg og på permanente bygg. Vi må komme oss dit, understreker Helse Nord-direktør Lind.

Kriseløsningen

Helse Nords styre skal denne uka (7. februar) ta stilling til en foreslått kriseløsning fra UNN-styret, i form av å etablere et modulbygg med to sengeposter og totalt 24 sengeplasser. Et slikt modulbygg er løsningen på den mest akutte krisen når det gjelder plassmangel og bruk av ekstra bemanning på grunn av uegnede bygg.

Samtidig kan det være nødvendig for Åsgård å ha et såkalt «rokadebygg» mens et nytt sykehus bygges. Slik at avdelinger etter tur kan flytte inn hit, mens eksisterende bygningsmasse rives og erstattes med ny.

Dette modulbygget fordrer en investering på 115 millioner kroner, som UNN ikke har. UNN er dermed avhengig av ekstraordinære investeringsmidler fra Helse Nord for å lage kriseløsningen.

I tillegg ber UNN-styret om at Helse Nord snarest forbereder en søknad om lån til første byggetrinn av nytt sykehus. Dette skal inneholde arealer til sikkerhetspsykiatri, akuttmottak, to akuttposter og en alderspsykiatrisk sengepost. Totalt er dette nybygget beregnet å koste 1,2 milliarder kroner.

Helse Nord direktør Marit Lind
Helse Nords direktør Marit Lind karakteriserer forholdene ved Åsgård som uverdige, både for pasienter og ansatte. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Med de nevnte signalene fra Kjerkol, kan egenkapitalkravet for nybygget reduseres fra cirka 368 til 122,8 millioner kroner.

«Kritisk og uholdbar»

Åsgård sykehus ble 14. april i fjor satt i gul beredskap, og er der fortsatt. Dette betyr at uønsket hendelse har inntruffet og at ordinære ressurser ikke vil strekke til. Sykehuset signaliserte at de må håndtere situasjonen med ekstraordinære tiltak og ressurser.

I 2023 endte Åsgård opp med å bruke over 30 millioner kroner mer enn budsjettert. I all hovedsak fordi overbelegg og drift i uegnede lokaler krever ekstra personell. Psykisk helse og rusklinikken brukte over 60.000 timer overtid i fjor! Mer enn to tredjedeler skyldtes overtid i ulike enheter av psykiatrisk avdeling.

UNNs styresak nummer 3-2024, karakteriserer driftssituasjonen ved Åsgård som «Kritisk og uholdbar». Herfra har vi hentet følgende sitater:

  • «Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) har over flere år hatt utfordringer med overbelegg ved klinikkens akuttpsykiatriske sengeposter. Den uønskede driftssituasjonen har blitt ytterligere forverret det siste året, med overbelegg også ved sengepostene i Sikkerhetspsykiatrisk seksjon og ved døgnenhetene lokalisert ved UNN Åsgård.»
  • «Betydelige negative konsekvenser for kvaliteten på tjenestetilbudene, pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet til de ansatte og klinikkens og sykehusets økonomi.»
  • «Klinikken hadde i etterkant av påsken 2023 60 pasienter innlagt på 45 plasser i Akuttpsykiatrisk seksjon, 32 pasienter på 17 plasser i Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, og overbelegg ved døgnenhetene i Tromsø. (…) Økt beredskap og hensyn til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø har gjort det nødvendig å øke bemanningen i de mest pressede enhetene. Dette har ført til et overforbruk av variabel lønn i form av innleie og overtid, og en stor belastning på de ansatte med høyt antall AML-brudd, høyt sykefravær og høy turnover.»

22 AML-brudd hver dag

En konsekvens av overfylte avdelinger, er utagering og økt bruk av tvang. Vi siterer igjen fra styresak nummer 3:

  • «Overbelegget innskrenker pasientenes mulighet til å finne ro og hvile, og begrenser muligheten for å iverksette miljøterapeutiske tiltak som kan redusere bruk av tvang. Overfylte sengeposter bidrar til økt uro, økt risiko for uønskede hendelser og redusert personvern. Et høyt antall personer i trange og lite oversiktlige sengeposter øker stressnivået både hos pasienter og ansatte, noe som har en åpenbar negativ effekt på behandlingen og arbeidsmiljøet.»

Det meldes at spesielt akuttpsykiatrisk seksjon og sikkerhetspsykiatrisk seksjon har hatt et vedvarende høyt sykefravær de siste årene. Sykefraværet ligger jevnt på mellom 11 og 17 prosent. Her er sykehuset inne i en ond sirkel. Den høye overtidsbruken sliter på de ansatte, og bidrar til det høye sykefraværet.

Styresaken beskriver situasjonen slik:

  • Antall brudd på Arbeidsmiljøloven (AML) i psykiatrisk avdeling har ligget på rundt 8.000 per år de siste par årene, noe som utgjør 75 prosent av det totale antallet AML-brudd i klinikken.
  • Akuttpsykiatrisk seksjon og sikkerhetspsykiatrisk seksjon står for om lag halvparten av alle avviksmeldinger. De siste tre årene vært en økning i antall avvik fra disse to seksjonene sammenlignet med resten av klinikken.
  • Akuttpsykiatrisk seksjon og sikkerhetspsykiatrisk seksjon har de siste tre årene meldt inn totalt 870 personalskader og 232 pasientskader.

LES HELE styresaken her.

Mål om nybygg

Statsråd Ingvild Kjerkol hadde følgende kommentar til det hun hadde fått lære om – og selv se – under sitt besøk på Åsgård sist fredag:

‒ Jeg har i dag vært på omvisning i fasiliteter som ikke er gode nok. Det er alle enige om. Derfor har man konkrete planer om nye bygg for å ivareta pasientene og fagfolkene, sa Kjerkol.

Kjerkol Åsgård 3
Helse Nord-direktør Marit Lind (i midten) og UNN-direktør Anita Schumacher ønsket helseminister Ingvild Kjerkol velkommen til Åsgård sykehus sist fredag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Helseministeren fortsatte med skryt til de ansatte:

‒ Jeg er veldig takknemlig for den jobben som de ansatte på Åsgård gjør hver eneste dag – under denne typen arbeidsforhold – for å ivareta pasientene og en pasientgruppe som ikke er veldig sterkt framme i debatten, eller håndhever sine behov veldig tydelig. Vi er helt prisgitt den innstillingen våre ansatte viser, for å ha en anstendig god helsetjeneste.

Kjerkol er den som vil få en eventuell lånesøknad fra Helse Nord til behandling. Men fram dit har UNN og Helse Nord mye å jobbe med.

‒ Hele bakgrunnen for at jeg har gitt dette omstillingsoppdraget til Helse Nord, er at vi må få kontroll over ressursene i Nord-Norge. Det må til slik at vi kan prioritere de helt nødvendige forbedringene, som nye bygg på Åsgård er et veldig konkret eksempel på, sa Ingvild Kjerkol.

Og var tydelig på følgende:

‒ Mitt mål er å få en ny bygningsmasse her på Åsgård som er i tråd med dagens standard og som kan ivareta pasientenes og ansattes behov. Det kommer jeg å jobbe for så lenge jeg er helseminister!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.