Denne gjengen på akuttmottaket ved UNN Tromsø er blant de ansatte som stiller seg bak sykehusaksjonen ”Blør vi saktere” i Narvik. Fra venstre: Kathrin Elvevoll, Inger Ruderaas, Ronny Higraff, Lars Røslie, Magnus Wold, Mads Gilbert, Elin Fredriksen, Stefan Älgamo, Tone Sæthermoen. Foto: Frode Abrahamsen

Gir sin støtte til lokalsykehusene

Denne gjengen på akuttmottaket ved UNN Tromsø er blant de ansatte som stiller seg bak sykehusaksjonen ”Blør vi saktere” i Narvik. Fra venstre: Kathrin Elvevoll, Inger Ruderaas, Ronny Higraff, Lars Røslie, Magnus Wold, Mads Gilbert, Elin Fredriksen, Stefan Älgamo, Tone Sæthermoen. Foto: Frode Abrahamsen

Ikledd t-skjorter med ”Blør vi saktere”-motto står de ansatte ved akuttmottaket UNN Tromsø opp for kolleger som risikerer å miste akuttberedskapen ved sitt lokalsykehus.

Fra regjeringshold har det i regi av Helse- og omsorgsdepartementet pågått et arbeid med en ny nasjonal helse- og sykehusplan det siste drøye året . Denne skal utarbeides med utgangspunkt i hvordan pasienter og brukere mener helsetjenesten bør se ut, og skal gi konkret innhold til begrepet «pasientens helsetjeneste».

I dette arbeidet er det så langt kommet sterke signaler som kan true akuttberedskapen ved en rekke lokalsykehus. I sykehustalen i januar sa helseminister Bent Høie at halvparten av landets sykehus er for små til å drive akuttkirurgi døgnet rundt. Den nye sykehusplanen vil bli presentert av Høie til høsten, og det er enn så lenge tre aktuelle alternativer som vurderes:

  • Beredskap som i dag. Både indremedisinsk og kirurgisk beredskap.
  • Samle den kirurgiske akuttberedskapen til færre sykehus, men fortsatt ha indremedisinsk beredskap som i dag.
  • Samle akuttberedskapen i sin helhet på færre sykehus.

– Vi som jobber i akuttmottaket i UNN Tromsø vil markere vår støtte til kolleger og befolkningen som kjemper for å bevare fullverdig akuttberedskap på lokalsykehusene. Nå trues døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap med nedleggelse. Vi mener lokalsykehusene må ha døgnkontinuerlig beredskap innen anestesi, kirurgi og indremedisin for å kunne ivareta pasientene på en god og forsvarlig måte. Alle tre fagfelt må være representert for å kunne ivareta pasienter med akutt og livstruende sykdom og skader, sier Magnus Wold på vegne av seg selv og sine kolleger ved akuttmottaket i Tromsø.

Bekymring i Narvik

I Narvik er en egen sykehusaksjon etablert, med fastlege og overlege ved Narvik legevakt, Sverre Håkon Evju i spissen. Han har blant annet tatt direkte kontakt med helseminister Bent Høie, og på det sterkeste anbefalt å etablere ordninger som sikrer beredskapen i de mindre sykehusene også i fremtiden.

Evju var også til stede under en markering foran Stortinget i vår, der 350.000 underskrifter til støtte for lokalberedskapen ble overlevert helseminsteren.

– Vi er opptatt av å bevare all kompetansen som er etablert ved sykehuset i Narvik. Utelukkes noe, vil det gå ut over også andre tilbud. Akuttberedskapen er et viktig ”bein på stolen”, sier Evju til pingvinavisa.no.

For de kommunalt ansatte ved legevakta er samhandlingen med anestesimiljøet på sykehuset en vesentlig faktor.

– Det er jo en redsel for at fagmiljøer generelt skal forvitre dersom akuttberedskapen forsvinner. Dette henger så absolutt i hop, sier Evju.

Lokalbefolkningen rammes!

For de ansatte ved akuttmottaket i Tromsø er det hensynet til befolkningen både i Narvik-området, og landet for øvrig, de nå vil uttrykke sin støtte til.

– Det virker verken fornuftig eller faglig begrunnet å legge ned det akuttkirurgiske døgntilbudet på sykehus der dette i dag fungerer tilfredsstillende. Det er lokalbefolkningen som vil bli rammet av et slikt vedtak. Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Dette er med på å skape trygghet for befolkningen og et rettferdig helsetilbud, fastslår de ansatte i Tromsø i et åpent brev.

Lange avstander, dårlige veier og til tider ustabilt vær gir også ekstra utfordringer i nord.

– Det er ikke alltid man kan forflytte pasientene med helikopter eller fly. Å transportere pasientene langs veiene tar lang tid. Vi vet at i akutte situasjoner er tiden en avgjørende faktor for sluttresultatet. Minutters forsinkelse kan være avgjørende for liv eller død, legger de til.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.