Marte Ramskjell (fra venstre), Maria Leiknes Ernstsen, Åshild Sigmundsen og Katrine Sperstad Køller er farmasøytene som de ni neste månedene skal bidra i tverrfaglige team ved akuttmottaket UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Kan redde liv og korte ned sykehusopphold

Marte Ramskjell (fra venstre), Maria Leiknes Ernstsen, Åshild Sigmundsen og Katrine Sperstad Køller er farmasøytene som de ni neste månedene skal bidra i tverrfaglige team ved akuttmottaket UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

De neste månedene bemannes akuttmottaket ved UNN Tromsø med kliniske farmasøyter. De skal komplettere leger og sykepleiere, og gjennom teamarbeid sørge for at pasientenes legemiddellister blir riktige fra starten av sykehusoppholdet.

Dette er startskuddet for en omfattende intervensjonsstudie i regi av Sykehusapotek Nord, i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og UiT, Norges arktiske universitet. De fikk i 2019 bevilget 20 millioner kroner fra Helse Nord, og har de siste månedene forberedt oppstarten av studien der farmasøyter skal arbeide klinisk i akuttmottakene i  Tromsø, Bodø og Harstad.

– Farmasøyter har spesialkompetanse på legemidler og vil blant annet bidra med innhenting av informasjon om pasientenes legemiddelbruk. Dette vil frigjøre tid for leger og sykepleiere til diagnostikk og behandling. Teamarbeidet i akuttmottaket mellom lege, sykepleier og farmasøyt vil bidra til bedre pasientsikkerhet, sier forsker og prosjektleder Renate Elenjord ved Sykehusapotek Nord.

Denne kvartetten ser frem til studien "Farmasøyt i akuttmottak" som nå innledes her ved akuttmottaket UNN Tromsø. Fra venstre: Beate Hennie Garcia (forsker og administrativt ansvarlig for studien), Renate Elenjord (forsker og prosjektleder), Wenche Arctander (seksjonsleder akuttmottaket UNN Tromsø) og Renata Vesela (forsker). Foto: Per-Christian Johansen

Komplett tverrfaglig team

Ved UNN Tromsø skal fire farmasøyter være en del av mottaksteamene i akuttmottaket de neste ni månedene. Tidligere undersøkelser har avdekket at det gjøres mange feil i legemiddelregistrering ved innkomst til norske sykehus. Dette påvirker også pasientsikkerheten.

Med farmasøytenes tilstedeværelse er målet at spesialkompetanse på legemidler skal gjøre det tverrfaglige teamet mer komplett. Dette vil også påvirke den videre oppfølgingen på sengepost, siden legemiddellisten som registreres ved innkomst følger pasienten videre inn i sykehuset.

– Vi håper det skal bidra til økt kvalitet av legemiddelbehandling, og kunne påvirke liggetiden i akuttmottak og oppholdstiden i sykehus. I noen sammenhenger kan det også redde liv, sier Elenjord.

– Flere sykehus kan vise til stor tilfredshet med farmasøyter i akuttmottak. Nå skal vi forske på effektene for akuttmottaket, pasientene og helsevesenet. Denne studien er stor i både norsk og internasjonal målestokk. Opptil 35.000 pasienter er beregnet inkludert i studien, sier forsker og administrativt ansvarlig for studien Beate Hennie Garcia.

Nytt med akuttsituasjoner

Ved akuttmottaket UNN Tromsø er det farmasøytene Marte Ramskjell, Maria Leiknes Ernstsen, Åshild Sigmundsen og Katrine Sperstad Køller som har fått de utlyste stillingene i prosjektet.

– Det blir spennende å møte pasienter i en akuttsituasjon. Vi har lyst til å bidra og utgjøre en forskjell i det tverrfaglige teamet som tar imot pasientene. Det blir mer variert og uforutsigbart for vår del, sier kvartetten.

Denne plakaten - designet av UiT, Norges arktiske universitet - henger nå i akuttmottaket ved UNN Tromsø som informasjon til pasienter og pårørende om studien "Farmasøyt i akuttmottak".

Maria Leiknes Ernstsen er den eneste som har tilsvarende erfaring fra tidligere.

– Jeg har jobbet som farmasøyt i akuttmottaket ved sykehuset i Levanger. Der er dette en etablert tjeneste som medarbeiderne har sett nytten av, sier hun.

Ekstra ressurs

Wenche Arctander, seksjonsleder for akuttmottaket ved UNN Tromsø, ser frem til å få farmasøyter som en ekstra ressurs i akuttmottaket. Det er spesielt positivet med et økt tverrfaglig samarbeid til det beste for pasientene. Frem til nå er det leger og sykepleiere som har håndtert legemiddelregistreringen, som en av mange oppgaver i mottak av pasienter.

– Farmasøytene vil bidra til at legene raskere får oversikt på legemidler som pasientene benytter. Informasjonen finner farmasøytene i pasientenes kjernejournal og ved direkte samtaler med dem. Dette kan bidra til kortere oppholdstid i akuttmottaket, og informasjonen vil også være nyttig for videre oppfølging på sengepost, sier Arctander.

Alt av tallmateriell som registreres i prosjektet vil bli benyttet som grunnlag i forskningen. Dette blir pasienter og eventuelle pårørende informert om i forbindelse med innleggelsen i akuttmottaket.

Farmasøyter starter opp i akuttmottaket ved Nordlandssykehuset i Bodø 1. august og ved UNN Harstad 1. november.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.