UNN-direktør Anita Schumacher (til venstre) og klinikksjef Elin Gullhav (bak) får demonstrert hvordan det øves på intubasjon av en prematur baby med videoassistert laryngoskopi. Overlege Lene Nymo Trulsen ved nyfødt intensiv (helt til høyre) og barnelege Inga Maija Sara (sittende). Foto: Per-Christian Johansen

Økt satsing på livsviktige ferdigheter

UNN-direktør Anita Schumacher (til venstre) og klinikksjef Elin Gullhav (bak) får demonstrert hvordan det øves på intubasjon av en prematur baby med videoassistert laryngoskopi. Overlege Lene Nymo Trulsen ved nyfødt intensiv (helt til høyre) og barnelege Inga Maija Sara (sittende). Foto: Per-Christian Johansen

Simulering og ferdighetstrening er avgjørende for både opplæring og utvikling av kritisk helsepersonell. Samtidig bidrar det til bedre kvalitet i behandlingen og økt pasientsikkerhet. Nå investeres det ytterligere i tilbudet både ved UNN og i Helse Nord.

Det var god stemning da UNN-direktør Anita Schumacher foretok åpningen av SimUNN og den nye regionale simuleringsenheten. Til venstre står Elin Skog (leder for RegSim Nord) og Anne Grete Elvebu (fagrådgiver SimUNN). Til høyre Hege Roland Persson, leder for klinisk utdanningsavdeling ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Klinisk utdanningsavdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har fått i oppdrag å øke aktiviteten på simulering i UNN og øvrige deler av helseregionen. En koordinerende enhet for helsefaglig simulering i Helse Nord er etablert (RegSim Nord), som en enhet under klinisk utdanningsavdeling.

Nytt senter

Tidligere denne måneden ble et nytt midlertidig simuleringssenter åpnet ved UNN Tromsø. SimUNN vil sikre mulighetene for mer ferdighets- og simuleringstrening for sykehusets ansatte, og kommer i tillegg til den kapasiteten som ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) ivaretar.

Sistnevnte har UNN og UiT drevet sammen i flere år, først og fremst for studenter.

– Opprinnelig skulle vi åpnet et nytt felles senter for SimUNN og FOSS i år, men dette er utsatt til 2021 grunnet koronapandemien. Derfor har vi fått til denne midlertidige ordningen, sier Hege Roland Persson, leder for Klinisk utdanningsavdeling ved UNN.

Den nye regionale enheten vil utgjøre en del av SimUNN. Elin Skog er utnevnt til leder for Regsim Nord, mens intensivsykepleier Runar Eilertsen og barnesykepleier Turi Hauan er ansatt som rådgivere og koordinatorer.

De skal sammen med Anne Grete Elvebu (nytilsatt rådgiver for helsefaglig simulering ved UNN) drive frem arbeidet i regionen sammen med en legeressurs som snart vil være på plass.

Fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv (øverste bilde) fikk prøve seg på endoskopi (undersøkelse av kroppens hulrom) under instruksjon fra overlege Eyvind Paulssen. På nederste bilde tester klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt ved Psykisk helse- og rusklinikken laparoskopi i buken sammen med overlege i gastrokirurgi Kim Mortensen. Foto: Per-Christian Johansen

Midler fra Helse Nord

– Satsingen er etablert gjennom budsjettmidler fra Helse Nord. Hovedbasen vil være ved UNN Tromsø, men arbeidet skal foregå ved alle sykehusene i regionen. Det vil investeres i utstyr, og ansatte med kompetanse innen simulering skal ivareta oppfølgingen ved hvert helseforetak i samarbeid med rådgiverne i Tromsø, sier Elin Skog, leder for Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (RegSim Nord).

– Modellen er etablert med utgangspunkt i erfaringer fra Helse Vest, der simuleringsmiljøet i Stavanger har en koordinerende rolle for hele regionen. Skal vi lykkes like bra i Helse Nord, er vi avhengig av at fagmiljøene ved sykehusene øker sin grad av trening gjennom simulering, legger Skog til.

Imponert UNN-direktør

I SimUNN er det tilgjengelig utstyr til simulering innen mange fagområder. Dette ble vist frem til representanter fra UNNs ledergruppe i forbindelse med åpningen tidligere denne måneden.

Blant annet fikk de testet utstyr for avansert hjerte- og lungeredning, videoassistert intubasjon av en tidligfødt baby, ortopedi, endoskopi (undersøkelse av tarm, spiserør, mage, luftveier) og laparoskopi (kikkhullsundersøkelse i buken).

– Dette er svært spennende. Å ha gode simuleringsverktøy er viktig for ferdighetstrening og dermed pasientsikkerheten ved UNN og øvrige sykehus i Helse Nord. Jeg er veldig glad for at en slik utvidelse av simuleringstilbudet har vært mulig, og er sikker på at dette tilbudet vil bli flittig brukt, sier UNN-direktør Anita Schumacher, som selv fikk prøve noe av simuleringsutstyret i forbindelse med åpningen.

HLR-koordinator Arnhild Lindgaard (til venstre) forklarer om avansert hjerte- og lungeredning til Turi Hauan og Runar Eilertsen som er nyansatte rådgivere i RegSim Nord. Foto: Per-Christian Johansen
Også representantene fra de ulike fagmiljøene fremhever viktigheten av simuleringstrening.

– Dette handler om ferskevare, og det er kjempeviktig å kunne trene på akutte situasjoner fortløpende. Hos oss vil det si én gang i uka så langt det praktisk er mulig. Det gir oss mulighet til å trene tverrfaglig, blant annet på kommunikasjon fagfolk imellom, sier overlege Lene Nymo Trulsen ved nyfødt intensiv.

Kvalitet på utdanningen

I løpet av neste år skal SimUNN og FOSS slås sammen i felles lokaler ved UNN i Breivika. Arbeidet med å oppgradere FOSS har pågått siden 2015, etter at både UNN og UiT erkjente at senteret ikke var dimensjonert til å ivareta behovet for simuleringstrening for ansatte og studenter

– Etableringen av et nytt senter (SIM Nord) er et ledd i arbeidet med å forbedre kvaliteten på utdanning av studenter, samt kompetanseheving av helsepersonell, forklarer Hege Roland Persson.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.