Enhetslederne Marte Løvold og Geir Hugo Bolle er svært godt fornøyd med det nye felles medisinsrommet ved russeksjonen UNN Narvik. Foto: Privat

Økt trygghet med nytt felles medisinrom

Enhetslederne Marte Løvold og Geir Hugo Bolle er svært godt fornøyd med det nye felles medisinsrommet ved russeksjonen UNN Narvik. Foto: Privat

På russeksjonen ved UNN i Narvik kan sykepleiere og vernepleiere nå glede seg over nye og moderne fasiliteter når legemidler skal administreres til inneliggende pasienter.

Denne artikkelen er skrevet av de ansatte ved russeksjon Narvik.

Etter flere måneders venting, og flere år med utdaterte medisinrom, ble det nye felles medisinrommet og legemiddellageret tatt i bruk tidligere denne måneden.

Russeksjonen ved UNN i Narvik består av en avrusningsenhet og en døgnenhet.

Russeksjon Narvik:
 • Russeksjon Narvik er en av to russeksjoner i UNNs rusavdeling.
 • Russeksjon Narvik het tidligere Nordlandsklinikken og er et behandlingssted innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB) på regionalt nivå, med historie tilbake til 1961.
 • Seksjonen har til sammen 30 senger fordelt på Avrusningsenheten med åtte senger og døgnenheten med 22 senger.
 • Liggetiden varierer, men opphold på 1-3 uker avrusning etterfulgt av 8-10 ukers døgninnleggelse er vanlig.
 • Seksjonen har om lag 60 ansatte, hvorav drøyt halvparten er sykepleiere. For øvrig er personalet tverrfaglig sammensatt og består av leger, psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer, miljøarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut, samt en kunstterapeut og en vernepleier.
 • I 2020 starter seksjonen opp ruspoliklinikk som skal gi et tilbud på dagtid innenfor rusbehandling inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

– Det gamle medisinrommet har vært det mest moderne i lokalene ved russeksjonen, men utdeling av medisiner måtte foregå i en liten sluse på utsiden av selve medisinrommet. Der var det trangt, dårlig belysning, samt at det ikke fantes gode muligheter for rask evakuering i situasjoner der det kunne forekomme trusler om vold eller utagering, forklarer enhetslederne Geir Hugo Bolle og Marte Løvold.

Økt trygghet

Utdeling av legemidler i en institusjon for rus- og avhengighetsmedisin er som oftest helt uproblematisk, men det kan likevel oppstå situasjoner som trigger reaksjoner. Vissheten om dette har skapt ubehag for mange sykepleiere som har dette som en av sine faste oppgaver flere ganger i døgnet.

På døgnenheten måtte utleveringen av legemidler foregå inne på selve medisinrommet. Dette rommet ligger i den eldste delen av bygget, og legemiddelskapet står i samme rom som pasient og sykepleier oppholder seg under medisinutleveringen.

– Heldigvis har vi hatt svært lite utagering generelt, og utdeling av legemidler mens pasienten er inne på medisinrommet har som oftest gått fint, men det å oppleve utrygghet i denne delen av arbeidet bidrar til å svekke opplevelsen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som arbeidsmiljøloven vektlegger, sier verneombudene Tone-Lise Forsaa og Heidi Andersen.

Pålegg etter tilsyn

Risikovurdering med fokus på vold og trusler om vold fra pasienter gjøres fortløpende. Hvordan arbeidsplassen er utformet og lagt til rette er vesentlig i forhold til risikoen for vold og trusler, for eksempel belysning, rømningsmuligheter og alarmsystemer.

Under arbeidstilsynets besøk og etterfølgende rapport fra februar 2019 kom det frem at det var noe risiko knyttet til dette.  Under befaring og gjennomgang av lokalene sammen med de ansatte, kom det frem at lokalene slik de var utformet var vanskelig å gjøre noe med. Personalets plassering i rommet, bruk av alarm og bevissthet på hvordan man bruker kollegastøtte i tilspissede situasjoner ble dermed svært viktig.

Verneombudene Tone Lise Antonsen Forsaa og Heidi Andersen fikk æren av å åpne det nye medisinsrommet tidligere denne måneden. Foto: Privat

Den største utfordringen som ble påpekt i rapporten handler om nettopp medisinrommene, og det ble gitt et pålegg om å innrede arbeidsplasser og arbeidslokaler slik at det tas særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold.

– Russeksjon Narviks to driftsenheter, avrusningen og døgnenheten, er lokalisert under samme tak. Over flere år nå har vi jobbet med å tilpasse, avstemme og integrere driften mellom de to enhetene så langt det er mulig og riktig å gjøre, sier enhetsledere Geir Hugo Bolle og Marte Løvold.

Samarbeid på tvers

Dette innebærer samkjøring av møtearenaer, rutineverk, kalenderplan og styrking av bevisstheten rundt seksjonens fellesfunksjoner. Dette er nesten å regne som en egen enhet med et knippe ansatte som har som hovedoppgave å serve begge sengepostene, herunder leger, psykologer, behandlere, forløpskoordinatorer og merkantilt personale.

De ansatte ved russeksjonen har lang tradisjon med å jobbe «på tvers.» Dette innebærer at en ansatt kan hoppe inn i en hvilken som helst oppgave innenfor eget kompetanseområde på den andre enheten, selv om vedkommende har sitt opprinnelige arbeidsforhold knyttet til enten døgnenheten eller avrusningsenheten.

Det nye medisinrommet blir fra nå av en felles kjerne som rent fysisk er plassert «på grensen» mellom de to enhetene. I tillegg til selve legemiddellageret og medisinrommet, inneholder det også to arbeidsstasjoner i et eget rom bak medisinrommet samt to sluser med inngang fra henholdsvis avrusning og døgn.

Tilgangsstyring, videoovervåking av slusene, samt elektriske luker og døråpnere som styres inne fra medisinrommet bidrar til økt sikkerhet og ro rundt håndteringen av legemidler.

– Takk til samarbeidspartnere

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt, og vil særlig nevne våre egne verneombud Heidi Andersen og Tone-Lise Forsaa, gutta fra teknisk; Odd-Helge, Per Inge (hovedansvarlig for utførelse av det bygningsfaglige), Stig og Trond og sist men ikke minst, våre stødige kvalitetsansvarlige sykepleiere Anita Danielsen og Cathrine Hunstad. I tillegg kommer selvsagt planlegging og prosjektering utført av både våre egne fagutviklere samt eksterne leverandører. Sykehusapotek Nord ved Anna Lillefloth har bidratt for å sikre at rommet holder kravene til gjeldende standarder, forteller seksjonsleder Lisa Augensen.

Russeksjon Narvik:
 • Russeksjon Narvik er en av to russeksjoner i UNNs rusavdeling.
 • Russeksjon Narvik het tidligere Nordlandsklinikken og er et behandlingssted innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB) på regionalt nivå, med historie tilbake til 1961.
 • Seksjonen har til sammen 30 senger fordelt på Avrusningsenheten med åtte senger og døgnenheten med 22 senger.
 • Liggetiden varierer, men opphold på 1-3 uker avrusning etterfulgt av 8-10 ukers døgninnleggelse er vanlig.
 • Seksjonen har om lag 60 ansatte, hvorav drøyt halvparten er sykepleiere. For øvrig er personalet tverrfaglig sammensatt og består av leger, psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer, miljøarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut, samt en kunstterapeut og en vernepleier.
 • I 2020 starter seksjonen opp ruspoliklinikk som skal gi et tilbud på dagtid innenfor rusbehandling inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.