På tide med samkjøring av somatisk og psykisk helse

Klinikksjefer og andre sjefer – nå er det på tide å bygge et team som ivaretar den psykiske helsa til pasienter med somatisk primærdiagnose!

Er det noe vi må være enige om så er det at vi er for dårlig å integrere somatisk og psykisk helse med hverandre i spesialisthelsetjenesten. Både forskning og tilsynsrapporter fra Helsetilsynet viser at psykisk helsevern i altfor liten grad følger opp somatiske problemstillinger. Men, det er også en kjent sak at vi mennesker kan få psykiske reaksjoner av somatiske uhelse, og det av en sånn grad at noen trenger psykisk helsehjelp. Da er det hensiktsmessig med helsehjelp fra helsepersonell som kan psykisk helse tilstrekkelig godt, slik at pasienten klarer å mestre sin somatiske sykdom i best mulig grad og at en forebygger psykiske lidelser.

UNN HF har til en viss grad anerkjent dette behovet ved at vi har en egen smertepoliklinikk, vi har sosionomtjeneste, ME/CSF har hatt kompetanse på psykisk helse tilknyttet seg, Medisinsk genetikk har forsøkt seg med kompetanse på psykiske reaksjoner, enheter/grupper har jevnlig søkt veiledning fra ansatte i psykisk helsevern for nettopp å få bistand og kompetanse til å til å ivareta flere pasientgrupper og Lærings- og mestringssenteret har satt opp flere kurs som adresserer temaet. Det er likevel mye som tyder på at dette langt fra er nok.

Fra Tromsøundersøkelsen vet vi at fysisk helse påvirker vår psykiske helse. I en artikkel av Geir Lorem med flere (2017) fant de at selvrapportering av psykiskhelseplager forårsaket av fysisk sykdom er et økende folkehelseproblem. Og, det er vel ikke så rart å få en depressiv reaksjon, angstreaksjon eller sjokkreaksjon på at man har en somatisk sykdom, eller at et familiemedlem har fått somatisk sykdom?

Mange mestrer sykdommen utmerket, men mange blir også påvirket av de psykiske reaksjonene i en sånn grad at deres funksjonsnivå og livskvalitet faller betydelig. Er man deprimert eller har angst så faller per definisjon også funksjonsnivået, og jo flere belastninger totalt jo alvorligere vil depresjonen og angsten kunne bli. Jeg hadde ikke blitt overrasket om vi fant at psykiske reaksjoner er en viktig faktor blant stormottakergrupper.

Det er mange grupper som trenger oppfølging av psykisk helse for å mestre sin somatiske tilstand eller situasjon. Jeg nevner; syndromer/genetiske tilstander, krefttilstander, helseangst, angsttilstander knyttet til helsehjelp, utmattelsestilstander, smerteproblematikk, evne til å følge opp og ivareta egen somatisk helse, svangerskap og fødsel, utviklingsforstyrrelser og revmatologiske tilstander er noen av dem.

Løsningen er å integrere psykisk helse inn i somatisk spesialisthelsetjeneste. Slik jeg ser det, vil det være mest effektivt, best ressursutnyttelse og også høyest kvalitet på en psykisk helseenhet som ligger på tvers av de somatiske avdelingene. Det vil si at det er et team, en enhet, som har spisskompetanse på kombinasjonen somatisk og psykisk helse som bistår alle enheter uavhengig av klinikktilhørighet.

Man samler altså kompetansen om smerte, ME/CSF, genetiske tilstander, revmatologiske tilstander, kreft, selvmordsvurderinger, svangerskap/fødsel m.fl i en enhet som betjener hele sykehuset. På den måten får en høy nok kompetanse, høy nok kvalitet på tjenesten, og en sikrer en likeverdig tjeneste for alle somatiske pasienters psykiske helse.

Snart får vi også et nytt sykehusbygg i Narvik. Her har man en uttalt målsetting om å integrere psykisk, somatisk og rushelse med hverandre. Intensjonen om integrering er positiv, men samtidig så kan nok ikke pasienter som har somatisk primærdiagnose forvente mer psykisk helsehjelp bare av samlokaliseringen. Grunnen til dette er at prioriteringsveilederne for særlig psykisk helse, men også TSB, er såpass streng at disse pasientene faller utenfor.

Hvis man på ordentlig vil integrere psykisk-, somatisk- og rushelsetjenester med hverandre, så er løsningen å etablere et eget psykisk helseteam på tvers av de somatiske enhetene. Og det er ingen grunn til å vente enda lengre.

Klinikksjefer og andre sjefer – tiden er inne for å bygge et team som ivaretar den psykiske helsa til pasienter med somatisk primærdiagnose!

Les flere blogginnlegg på Pingvinavisa her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.