De ansatte ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes var denne uken samlet til fagdag, med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på dagsorden. Paul Martin Hansen (til venstre), leder for bedriftshelsetjenesten ved UNN, var foredragsholder. Foto: Per-Christian Johansen

Samhold og arbeidsglede på dagsorden

De ansatte ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes var denne uken samlet til fagdag, med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på dagsorden. Paul Martin Hansen (til venstre), leder for bedriftshelsetjenesten ved UNN, var foredragsholder. Foto: Per-Christian Johansen

Fra pasienter og samarbeidspartnere vanker det ofte ros til både døgnenheten og poliklinikken. Men det er alltid noe å forbedre, til pasientenes beste. Derfor ble helse, miljø og sikkerhet (HMS) tema på den første felles fagdagen blant de ansatte ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes.

Deltakerne på fagdagen bidro både med faglige innspill og diskusjoner, og lot seg også engasjere av quiz og andre tiltak i regi av aktivitetsgruppa. Fra venstre: Andjela Vucic (sykepleier poliklinikken), Inger-Johanne Samuelsen (overlege poliklinikk og døgnenheten), Ann-Jorun Berntsen (fagutviklingssykepleier døgnenheten). Foto: Per-Christian Johansen
Vibeke Malmo (til venstre) og Wenche Edvardsen er enhetsledere for henholdsvis døgnenheten og poliklinikken ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes. Foto: Per-Christian Johansen
Aktivitetsgruppa (øverste bilde), representert ved miljøterapeut Linda Henriksen og sykepleier Gry Pettersen, arrangerte quiz på fagdagen. Mariann Falung Lunde, koordinator ved senteret, poengterte viktigheten av godt samhold. Foto: Per-Christian Johansen
De er et lite senter, med et stort og viktig ansvarsområde underlagt Avdeling Nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Totalt 37 ansatte, samt en del vikarer, håndterer pasienter fra Tromsø, Balsfjord, Storfjord og Lyngen.

I 2017 ble det gjennomført 40-årsmarkering av Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes.

Fagdag på dugnad

Overskrift for fagdagen var «Sammen er vi sterke», og de fleste yrkesgruppene ved senteret var representert. Blant andre overlege og LIS-lege, klinisk sosionom, psykolog, psykiatrisk sykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeider/hjelpepleiere, koordinator, kontorfagarbeidere, miljøterapeut og renholdere.

– Den forrige vernerunden her avdekket mangel på kjennskap til det arbeidet HMS-gruppa vår gjør. Derfor ble HMS tema for vår første felles fagdag. Vi ønsker at trivsel skal bidra til et godt arbeidsmiljø, og at mestring skal bidra til arbeidsglede, forklarer enhetsleder for døgnenheten Vibeke Malmo og nytilsatt enhetsleder ved poliklinikken Wenche Edvardsen.

De sitter også i HMS-gruppa ved senteret, blant annet sammen med verneombud og tillitsvalgt. Fagdagen ble avviklet som en felles dugnad.

– Vi får det til, selv om det ikke er midler til verken eksterne foredragsholdere eller annen sosial hygge. Varm lunsj og kaker til kaffen er laget av de ansatte selv, sier koordinator Mariann Falung Lunde.

Hyggelig, morsom, samarbeid

Paul Martin Hansen fra Bedriftshelsetjenesten ved UNN stilte opp og fortalte overordnet om HMS-arbeid og viktigheten av dette. Samhandling og erfaringer fra andre steder i UNN var blant temaene som skapte engasjement blant de ansatte på Storsteinnes.

– Vi har personell med høy utdanning og kompetanse som ivaretar pasientene godt tross høyt arbeidspress. Vi er stolt av jobben som gjøres, og beskriver gjerne senteret med å skrive om HMS-begrepet til «hyggelig, morsom og samarbeid», sa Mariann Falung Lunde under innledninga på fagdagen.

Ved senteret jobbes det strukturert med HMS, og et eget årshjul som henger synlig for de ansatte beskriver aktiviteten. Det arrangeres månedlige møter i gruppa, der sykefravær og avvik er faste tema.

Samarbeid gir jobbglidning

Hovedhensikten er å ivareta det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, og dermed bidra til god pasientsikkerhet.

– Gjennom en god personalpolitikk ønsker vi at medarbeiderne skal føle seg motivert og inkludert, og få mulighet til å følge med på den faglige utviklingen, sier Malmo.

Tverrfaglig samarbeid og oppgaveglidning er et annet prioritert område. Ved et lite senter er det små fagmiljøer som kan gjøre det ekstra sårbart i perioder.

– Vi prøver å finne egne løsninger tilpasset vårt senter. Blant annet har vi fått til en ordning der sykepleierne skriver epikrisene, forklarer Malmo og Edvardsen.

Viktig tema

Ida Haug Espedal er ansatt som spesialsykepleier på døgnenheten. Hun synes tiltaket med en felles fagdag var nyttig.

– HMS er et viktig tema, og det er nyttig med faglige innputt. Vi er opptatt av både egen trygghet og pasientsikkerhet, og da er greit å kjenne til hvilke rettigheter som gjelder, sier Espedal.

– Vi ønsker å lage dette til en årlig tradisjon, med ulike temaer for felles fagdager, avslutter Mariann Falung Lunde.

LES OGSÅ: Psykisk helsevern vs somatiske prioriteringer ved UNN.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.