Dette av fire av totalt seks fagpersoner med leger og sykepleiere ved UNN som skal bemanne den nye senfølgeklinikken for tidligere kreftpasienter. Fra venstre: Heidi Albrigtsen (kreftsykepleier), Hege Sagstuen Haugnes (professor og overlege kreftavdelingen), Simon Kranz (konstituert overlege barneavdelingen) og Anne Gry Bentzen (overlege kreftavdelingen). Foto: Per-Christian Johansen

Seneffekter etter kreft? Nytt tilbud etableres ved UNN

Dette av fire av totalt seks fagpersoner med leger og sykepleiere ved UNN som skal bemanne den nye senfølgeklinikken for tidligere kreftpasienter. Fra venstre: Heidi Albrigtsen (kreftsykepleier), Hege Sagstuen Haugnes (professor og overlege kreftavdelingen), Simon Kranz (konstituert overlege barneavdelingen) og Anne Gry Bentzen (overlege kreftavdelingen). Foto: Per-Christian Johansen

6. januar 2022 tar UNN imot de første pasientene med seneffekter etter kreft. Tilbudet etableres på oppdrag fra Helse Nord, og retter seg mot pasienter fra hele landsdelen.

Forekomsten av overlevere med seneffekter etter kreft øker i takt med stadig flere krefttilfeller og forbedret behandling som fører til høyere overlevelse.

Tall fra Kreftregisteret viser at det i Helse Nord – ved utgangen av fjoråret – var ca. 20.000 kreftoverlevere uten tegn til tilbakefall av sykdom minst fem år etter sin kreftsykdom.

Ekstra barnefokus

– Vi går i gang i begrenset omfang, men er glade for at vi endelig kan gi dette tilbudet til nordnorske pasienter som opplever sammensatte seneffekter etter kreftsykdom. Vi vil ha et tverrfaglig poliklinisk tilbud én dag annen hver uke, og har etablert et team med fire leger og to sykepleiere i deltidsstillinger. Vi har blant annet med barneoverlege Simon Kranz fordi vi også ønsker å ha et tilbud til barnekreftoverlevere som nå opplever seneffekter som voksen, sier overlege og professor Hege Sagstuen Haugnes ved kreftavdelingen på UNN.

LES OGSÅ: Mottok millioner til forskning på senskader

Overlege Hege Sagstuen Haugnes ble nylig intervjuet av NRK om UNNs etablering av den nye seneffektpoliklinikken for tidligere kreftpasienter. Foto: Per-Christian Johansen

Det har de siste årene vært et økt fokus på problemstillinger knyttet til seneffekter etter kreftbehandling. Mangelen på et lite helhetlig tilbud er etterlyst av både helsepersonell, politikere, pasientorganisasjoner og kreftoverlevere.

– Dette gjør vi i UNN noe med nå. Vi har stor kompetanse på dette fagområdet, og vil ta imot voksne kreftoverlevere og tidligere kreftsyke barn som nå er voksne og sliter med seneffekter. Dette håper vi skal styrke kvaliteten på helsetilbudet til de hardest rammede i denne pasientgruppen, legger Haugnes til.

Målgruppene er:

  • Voksne kreftoverlevere (overlevere etter kreft i barnealder og etter kreft i voksen alder) med komplekse og sammensatte seneffekter etter kreft tilhørende Helse Nord
  • Kreftoverlevere som avsluttet aktiv behandling for minst ett år siden
  • Kreftoverlevere uten tegn på tilbakefall av kreftsykdom

– Det vil ofte være behov for en tverrfaglig vurdering og behandling. Vi vil samarbeide tett med en rekke andre instanser på UNN, og i hele Helse Nords region både i sekundær- og primærhelsetjenesten, sier Sagstuen Haugnes.

Åpnet for henvisninger

Nylig ble det åpnet opp for å henvise pasienter til den nye poliklinikken ved UNN Tromsø. For å sende henvisning fra øvrige helseforetak eller primærhelsetjenesten, må følgende ligge til grunn:

  • Mistanke om at aktuelle plager er knyttet til tidligere kreftsykdom/behandling
  • Pasienten skal ha vært behandlet med kurativt siktemål og uten mistanke om tilbakefall av kreftsykdom
  • Henvisningen skal beskrive fokuserte problemstillinger og symptomutvikling over tid
  • Skjema finnes på hjemmesida til poliklinikken

– Et overordnet mål for seneffektpoliklinikken er å bidra til å fremme best mulig helse og mestring blant kreftoverlevere. Tilbudet innebærer en tidsbegrenset oppfølging med to til fire konsultasjoner i løpet av inntil ett år, med målsetning om å styrke kreftoverleveren og de lokale ressursene, sier Hege Sagstuen Haugnes.

LES OGSÅ: Gir de sykeste en sjanse til!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.