Dette er deler av staben ved akuttmottaket UNN Tromsø som bidrar til gode resultater i mottak av alvorlig syke pasienter. Fra venstre: Magnus Uhre, Hildegunn Frost, Trond Thomassen, Siw Bomstad, Daniel Wrinkler, Jørn Hansen, Richard Dahl, Maren Glomsrud, Unni Lindstrøm, Bodil Lyngmo, Wenche Arctander. Sittende på senga: Magnus Woll og Torhild Strømsnes. Foto: Per-Christian Johansen

Sepsisoppfølging gir resultater

Dette er deler av staben ved akuttmottaket UNN Tromsø som bidrar til gode resultater i mottak av alvorlig syke pasienter. Fra venstre: Magnus Uhre, Hildegunn Frost, Trond Thomassen, Siw Bomstad, Daniel Wrinkler, Jørn Hansen, Richard Dahl, Maren Glomsrud, Unni Lindstrøm, Bodil Lyngmo, Wenche Arctander. Sittende på senga: Magnus Woll og Torhild Strømsnes. Foto: Per-Christian Johansen

I løpet av 2017 ble det gjort et formidabelt arbeid ved akuttmottaket UNN Tromsø. Pasienter med mistenkt eller påvist sepsis (blodforgiftning) blir nå meget godt ivaretatt.

For under et år siden avdekket Helsetilsynet kritikkverdige forhold samme sted. Blant annet ble det avslørt at flertallet av pasienter med sepsis ikke fikk behandling med antibiotika innen de tidsfrister som gjelder i nasjonale retningslinjer.

I tillegg viste rapporten fra tilsynet til mangler på klare rutiner i mottaket, og at uerfarne leger brukte lang tid på å undersøke og beslutte igangsetting av behandling.

Ukentlige øvelser sørger for at de ansatte i akuttmottaket er bedre forberedt til mottak av alvorlig syke pasienter. Foto: Per-Christian Johansen
Dette igangsatte et hurtigarbeidende forbedringsprosjekt på våren og sommeren, og nå viser et ferskt tilsyn at arbeidet har medført varige resultater.

– Bedre styring

Totalt 33 journaler frem til 1. oktober ble gjennomgått i det siste tilsynet, og konkluderte med at UNN Tromsø nå fremstår som meget godt forberedt ved mottak av sepsispasienter. Et mottaksteam i akuttmottaket alarmeres ved alvorlig syke sepsispasienter og avklarer tidlig pasientenes tilstand, og blant annet iverksetter antibiotikabehandling innen én time.

De siste målingene viser at dette skjer i nærmere 90 prosent av tilfellene. I snitt er det to pasienter i døgnet som krever denne behandlingen.

– Bildet er helt snudd. Ledelsen har satt i verk flere tiltak og har nå en helt annen og bedre styring med prosessen og resultatet for pasientene, beskriver Helsetilsynet i sin tilbakemelding etter tilsynet før jul.

Mange små grep er tatt

Seksjonsleder Wenche Arctander er godt fornøyd med forbedringsprosjektet, og ikke minst innsatsen de ansatte i akuttmottaket UNN Tromsø har lagt ned i en krevende arbeidshverdag.

– Her har alle bidratt, fra leger og sykepleiere til sekretærer og hjelpeleiere. Vi har jobbet mye med detaljer i det daglige, og det er mange små grep som er forbedret underveis for å være bedre forberedt ved alle typer mottak av alvorlig syke. Det har også gitt et faglig løft og økt teamfølelsen blant oss, sier Arctander.

Hun lover at fokuset på kontinuerlig forbedringsarbeid vil fortsette, vel vitende om at fortsatt finnes forbedringsområder også rettet mot sepsismottak.

– Det viktige nå blir å ikke slippe oss nedpå med de forbedringer som er gjort. Vi vil fortsette med to tavlemøter i uka for tematisering og håndtering av ulike pasientforløp, og drive jevnlig trening på teammottak slik at alt personell til enhver tid er oppdatert, legger seksjonslederen til.

Teamarbeid

Trine Olsen (til venstre) og Tone Sæthermoen er blant dem som har stått i spissen for forbedringsarbeidet rettet mot mottak av alvorlig syke pasienter ved UNN Tromsø. Tavlemøter to ganger i uka evaluerer arbeidet fortløpende. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Overlege Trine Olsen i Medisinsk klinikk har vært hovedansvarlig for forbedringsarbeidet og jobbet tett sammen med fagansvarlig seksjonsoverlege Vegard Skogen, bakvaktsjiktet ved infeksjonsmedisin, samt fagsykepleier Tone Sæthermoen i akuttmottaket. Olsen poengterer som Arctander at mange små endringer har bidratt til den positive utviklingen og at teamarbeidet har vært en essensiell suksessfaktor.

– Vi har i fellesskap jobbet med å øke kompetansen for tidlig identifisering av sepsis i alle ledd, inkludert prehospitalt i tett samarbeid med engasjerte kommuneleger i Narvik, Harstad og Troms. Vi har økt ressursbruken og kompetansen på legesiden i akuttmottak, blant annet ved at mer erfarne leger er døgnkontinuerlig på vakt og tilstede i mottaket sammen med yngre leger under utdanning. Håndtering av ulike pasientforløp i akuttsituasjon evalueres fortløpende og det øves ukentlig på teammottak. Akuttjournal og tjenestekoder  er endret for å muliggjøre registrering av viktige tidspunkt for å kartlegge arbeidsprosesser i mottak.  Ny rapport i datasystemet DIPS er utarbeidet, og kontinuerlig oppdaterte kvalitetstall kan nå hentes ut i Helse Nord LIS-systemet. Vårt fokus på kvalitetsløft i mottak har ikke bare kommet sepsispasienter til gode, men også andre akutt dårlige pasienter, sier Trine Olsen, som lover at kvaliteten på mottakene skal opprettholdes også videre.

– Dette vil være et kontinuerlig arbeid der vi hele tiden må følge opp og sørge for at alle i hele behandlingskjeden, samt i mottaksteamene, er kjent med prosedyrer og at nye som kommer til også får den nødvendige opplæringen, sier hun.

Det pågår lignende forbedringsarbeid også ved Harstad og Narvik i forhold til dårlige pasienter, teammottak og sepsis. Arbeidet med å forbedre sepsis vil bli videreført ved alle sykehusene i UNN. Dette ifølge medisinsk fagsjef i UNN, Haakon Lindekleiv.

Ved akuttmottakene i Harstad oppsto det en uønsket hendelse i fjor høst.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.