Hege Andersen (til høyre) leder den nye avdelinga for kontinuerlig forbedring. Hun har med seg Anne Regine Lager og Andreas Danielsen som rådgivere. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Setter forbedringsarbeidet i system

Hege Andersen (til høyre) leder den nye avdelinga for kontinuerlig forbedring. Hun har med seg Anne Regine Lager og Andreas Danielsen som rådgivere. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Hver dag jobber ansatte på UNN med å forbedre tilbudet til pasientene. Nå skal forbedringsarbeidet systematiseres, slik at kunnskap spres på tvers av klinikkene. Alt til det beste for pasienten.

Hovedoppgaven til den nye avdelinga er å sørge for at kompetanse om forbedringsarbeid spres i hele UNN-systemet, sier leder Hege Andersen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Arbeid med forbedringsarbeid har vært viktig for Marit Lind. I høst ble en egen avdeling for kontinuerlig forbedring etablert. Foto: Jan Fredrik Frantzen
1. oktober tiltrådte Anne Regine Lager og Andreas Danielsen som rådgivere ved den nyoppretta avdelinga for kontinuerlig forbedring i direktørens stab. Avdelinga ledes av Hege Andersen, som begynte i jobben i mai. Etter hvert skal ytterligere én rådgiver inn i teamet.

– Vi skal bidra med en forsterka og systematisk innsats. Kontinuerlig forbedring er en dreining av fokus bort fra forbedring som prosjekter til at man gjør forbedring i det daglige. Forbedringsarbeidet skal skje der pasienten er, i daglig drift, forteller Andersen.

LES OGSÅ: Fokuserte på forbedringsarbeid – til pasientens beste

Rådgivere på plass

Hun er svært fornøyd med sammensettingen av avdelinga. Anne Regine Lager kommer fra Medisinsk klinikk, der hun blant annet har ledet et innovasjonsprosjekt for samvalg. Hun kommer inn i det nye teamet med kompetanse både innenfor kommunikasjon, formidling og kvalitetsarbeid.

Andreas Danielsen har sin hovedbakgrunn fra klinisk arbeid, og har 16 års erfaring fra akuttmottaket. Han har også erfaring fra opplæringsarbeid og IKT, og har blant annet jobba med utvikling av elektronisk kurve.

– I dag gjøres det veldig mye bra forbedringsarbeid rundt omkring, men veldig mye av det skjer internt i avdelingene. Forbedringer som går på tvers av klinikker, der mange aktører er involvert, er ikke like enkelt å få til. Her kan vi hjelpe, sier Danielsen.

Hege Andersen poengterer at det allerede jobbes godt med forbedring i UNN-systemet.

– UNN har et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere. Hver klinikk har sin rådgiver, og disse vil være spydspissene i kvalitetsarbeidet. Vårt bidrag blir å sørge for at disse får den støtte og kompetanse de trenger.

LES OGSÅ: Prikkfritt i Kvinneklinikken – roses for forbedringsarbeid

Interne omdisponeringer

Avdelinga er plassert, både organisatorisk og fysisk, i direktørens stab. Stillingene er finansiert ved intern omdisponering av midler i et spleiselag mellom direktøren, drifts- og eiendomssenteret, kvalitets- og utviklingssenteret og stabssenteret.

– Kan du gi et eksempel på hvordan man kan jobbe med kontinuerlig forbedring?

– Mange sengeposter har ei forbedringstavle som de bruker hver eneste dag. De ansatte møtes ved tavla, og tar opp daglige problemer, kommer med forslag, og vurderer hvordan de ligger an. De bringer forbedringsarbeid inn som en del av daglig drift. Utfordringen blir å koble dette arbeidet på enhets- og avdelingsnivå til tilsvarende arbeid på klinikk- og sykehusnivå, slik at forbedringsforslag og gode løsninger kan flyte både opp og ned mellom nivåene, forklarer Andersen.

En av de første oppgavene den nye avdelinga går i gang med er ei forbedringsutdanning for LIS-leger (leger i spesialisering). De skal også se på hvordan planlegging av styresaker kan gjøres mer effektivt. Og de skal utvikle kompetansehevende tiltak slik at ansatte får kunnskap om – og trening i – å gjennomføre forbedringer.

– Dette gjelder lederne også. Vi kan ikke forvente at ansatte ute på sengepostene skal jobbe med forbedring hvis ikke ledelsen gjør det, sier Andersen.

LES OGSÅ: Vant forbedringpris for økt pasientsikkerhet

– Må tenke annerledes

Rådgiverne Andreas Danielsen og Anne Regine Lager starta i sine nye jobber 1. oktober. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Konstituert administrerende direktør Marit Lind sier forbedringsarbeid er et av UNNs hovedsatsingsområder. Tre styrevedtak ligger i bunn for satsingen på kontinuerlig forbedring og opprettelsen av avdelinga.

– Vi må tenke annerledes for å møte de utfordringer vi står midt oppe i både når det gjelder økonomi og personell. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi se på de grunnleggende arbeidsprosesser vi har, og hvordan vi kan forbedre disse. De ansatte i den nye avdelinga skal sørge for at kunnskap om forbedringsarbeid spres i hele systemet, sier Lind.

Tilbakemeldinger fra pasientene blir også viktig i kvalitetsarbeidet. Mange av de som er innlagt på UNN, eller møter til time på en av poliklinikkene, tilbringer mye tid på sykehuset. De venter lenge, og oppdager ting som kanskje kunne vært gjort annerledes og mer effektivt. Slike tilbakemeldinger er gull verdt i forbedringsarbeidet, og det skal jobbes med å finne et system for å fange opp slike innspill på en bedre måte enn det gjøres i dag.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og ser fram til å jobbe sammen med alle de dyktige medarbeiderne ved UNN som kan mye om forbedring, sier nyansatt rådgiver Anne Regine Lager.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.