Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes markerte sitt 40-årsjubileum i dag. Blant deltakerne var enhetsleder for døgn Storsteinnes, Vibeke Malmo (fra venstre), enhetsleder for voksenpoliklinikken Else-Marie Molund, Liv Ingrid Sollied ved Psykisk helse og rusklinikken og Magnus Hald, klinikksjef ved Psykisk helse og rusklinikken. Foto: Håvard Hotvedt

Spiller på lag med pasientene

Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes markerte sitt 40-årsjubileum i dag. Blant deltakerne var enhetsleder for døgn Storsteinnes, Vibeke Malmo (fra venstre), enhetsleder for voksenpoliklinikken Else-Marie Molund, Liv Ingrid Sollied ved Psykisk helse og rusklinikken og Magnus Hald, klinikksjef ved Psykisk helse og rusklinikken. Foto: Håvard Hotvedt

De har både vært truet av nedleggelse og har mottatt priser for sine tjenester gjennom 40 år. For de ansatte ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Storsteinnes (tidligere Kløvertun) er resepten å ta hensyn til pasientenes behov.

Arrangementskomiteen for 40-årsjubileet kunne by på et rikholdig kakebord i forbindelse med markeringen. Fra venstre: Andjela Vucic, Gry Pettersen, Mariann Falung Lunde, Liv Randi Dalhaug og Vibeke Malmo. Foto: Håvard Hotvedt
Kari Bratteng har vært tilknyttet senteret på Storsteinnes (tidligere Kløvertun) siden etableringen i 1977. Her forteller hun om historikken i forbindelse med 40-årsmarkeringen. Foto: Håvard Hotvedt
Siden etableringen i 1977 har mange hatt stor nytte av tilbudet. Universitetssykehuset Nord-Norge overtok driften fra Troms fylkeskommune i 2002, og har nå et døgntilbud og en voksenpsykiatrisk poliklinikk fordelt på to enheter underlagt Psykisk helse og rusklinikken.

Pasientgrunnlaget er fra både Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø.

– Vi er en aktiv enhet som er mye på tur med pasientene i naturen og tilrettelegger for deres behov. I personalgruppen blant de 21 ansatt har vi et godt medarbeiderskap, og dette gir et godt miljø å være i for både ansatte og pasienter, sier leder for Døgnenheten Storsteinnes, Vibeke Malmo.

Brukermedvirkning

Nettopp hensynet til pasientens behov vektlegges sterkt i behandlingstilbudet. En innleggelse i døgnenheten har som formål å gi ivaretakelse, trygghet, utredning og behandling. Personalet tilbyr behandling i form av samtaler, gruppetilbud, undervisning, fysisk aktivitet samt medikamentell behandling.

For å sikre brukermedvirkning inngår pasientene som deltakende part i eget behandlingsteam, som i tillegg til pasienten består av tre-fire ansatte. Ved innleggelse utarbeides en plan for den enkelte ut fra henvisning og individuelt behov.

– Vi prøver å være behjelpelig og fleksible i vårt tilbud, og ser at turer ut i naturen er god «medisin». De kan også benytte treningsrom og har tilgang til lokalt treningssenter, samt mulighet til svømming.

Stort behov

Ved døgnenheten disponeres ni permanente sengeplasser, der en av disse er brukerstyrt. Pasientene oppholder seg ved døgnenheten i snitt mellom én til tre uker, men også lengre. I sistnevnte kategori finnes først og fremst bostedsløse, som kommunene trenger tid å finne bolig til.

Aldersmessig er det stor spredning, fra 18 år og oppover. Men i snitt er pasientgruppen fra 50 år og oppover.

– Vi har stort sett fullt belegg hele tiden. En del av pasientene trives så godt her at de jevnlig søker seg tilbake til oss, og det er jo positivt. Den brukerstyrte sengeplassen gir mulighet for fem-dagers opphold og deretter tre ukers karantenetid, forklarer Malmo.

En del av pasientene benytter også den tilknyttede poliklinikken i forbindelse med oppholdet. Det polikliniske tilbudet ble etablert for 12 år siden, da med både voksne og barn/ungdom som målgruppe. Men i 2006 ble barne- og ungdomspsykiatrien underlagt UNN Tromsø (BUP).

– Nå gir vi et poliklinisk tilbud til den voksne befolkningen i Balsfjord, Storfjord og Lyngen. De syv ansatte er tverrfaglig sammensatt, og tilbudet er etterspurt. De fleste pasientene inngår i forløp, og noen har i tillegg behov for innleggelse ved døgnenheten. Vi jobber også utadrettet, og gir tilbud i hver enkelt av de nevnte kommunene, sier enhetsleder Else-Marie Molund.

Markering

Hun, Vibeke Malmo og klinikksjef Magnus Hald var alle til stede i forbindelse med markeringen av 40-årsjubileet for det som ved opprinnelsen i 1977 het Kløvertun senil demente hjem.

Kari Bratteng har vært tilknyttet senteret som ansatt i alle år, og tar fortsatt ekstravakter ved døgnenheten.

Her kan du lese mer om døgntilbudet ved senteret på Storsteinnes.

Her kan du lese mer om det polikliniske tilbudet på Storsteinnes.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.