Her er teamet som sørger for at kapasiteten for endokrin kirurgi ved dagkirurgen UNN Tromsø nå er økt. Bak fra venstre: Linn Johansen, assistent spesialrenhold, Alf Arne Pettersen, fagsykepleier anestesi, Liss Roland, assistent spesialrenhold, Linda Solbakken, seksjonsleder, Stein Roald Bolle, seksjonsoverlege. Foran fra venstre: Vegard Brun, overlege, Sissel Myrnes, operasjonssykepleier, Bente Sørensen, oppvåkningssykepleier, Turid Wangberg, fagsykepleier operasjon. Foto: Per-Christian Johansen

Standardisering og samarbeid øker kapasiteten

Her er teamet som sørger for at kapasiteten for endokrin kirurgi ved dagkirurgen UNN Tromsø nå er økt. Bak fra venstre: Linn Johansen, assistent spesialrenhold, Alf Arne Pettersen, fagsykepleier anestesi, Liss Roland, assistent spesialrenhold, Linda Solbakken, seksjonsleder, Stein Roald Bolle, seksjonsoverlege. Foran fra venstre: Vegard Brun, overlege, Sissel Myrnes, operasjonssykepleier, Bente Sørensen, oppvåkningssykepleier, Turid Wangberg, fagsykepleier operasjon. Foto: Per-Christian Johansen

Dagkirurgen ved UNN Tromsø gjør stadig nye forbedringsgrep og optimaliserer pasientflyten. Nå økes operasjonskapasiteten for pasienter med sykdomssymptomer i skjoldbruskkjertelen.

Det skjer etter en gjennomgang av hele forløpet for inngrep i halsen, gjort i tett samarbeid med endokrinkirurgene ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K).

Den foreløpige effekten av arbeidet er en økning fra to til tre inngrep de dagene denne kirurgien gjennomføres. Målet er å doble fra to til fire.

Spesialrenholderne Liss Roland (til venstre) og Linn Johansen sørger for å klargjøre operasjonsstuene raskt mellom operasjonene. Foto: Per-Christian Johansen

– Fire er målet på sikt. I dag ser vi at det gikk greit med tre operasjoner, med god margin, sier kirurg og overlege Vegard Brun.

– Dette har vi fått til ved at alle i operasjonsteamet har gått gjennom detaljene i hele pasientforløpet sammen. Prosedyren er standardisert slik at de rette tingene blir gjort med pasientene, hver gang og av alle. I tillegg er oppgavene bedre fordelt, og all «plunder og heft» er fjernet. Dette gjelder både det som gjøres i forkant av operasjonen med pasienten, under operasjonen, og etterpå. I tillegg har vi sammen med assistentene som utfører spesialrenhold imellom operasjonene, sett på hvordan vi kan optimalisere og standardisere deres arbeid, for å spare tid.

Det forklarer seksjonsleder Linda Solbakken ved dagkirurgisk seksjon, som åpnet i den nye A-fløya ved UNN Tromsø høsten 2018.

Økt pasientsikkerhet

– Og dette går ikke på bekostning av pasientsikkerheten?

– Nei, tvert imot, legger hun til og viser til flere positive effekter rettet mot pasientene:

  • Standardiserte prosedyrer utviklet i et tverrfaglig samarbeid øker sikkerheten, ved at alt som gjøres med pasienten er rettet mot det bestemte inngrepet.
  • Unødig bruk av utstyr er fjernet, noe som gir bedre oversikt over det som skal utføres og dermed økt sikkerhet. Samtidig er dette både arbeids- og kostnadsbesparende.
  • Økt tilfredshet hos personalet som nå bruker mer av tiden til direkte pasientrettet arbeid, som i seg selv gir bedre pasientsikkerhet.

– Det siste ser jeg som leder på som en svært viktig motivasjonsfaktor, legger Solbakken til.

LES OGSÅ: Forbedringsfokus sikret dagkirurgen KVAM-prisen 2017.

Kortere ventetider

Kirurg Vegard Brun supplerer:

– Liknende prosjekter er gjort andre steder tidligere, og suksessfaktorene er kjente. For å lykkes forutsetter det blant annet et godt arbeidsmiljø med riktige holdninger. Det opplever vi her ved dagkirurgen, der vi får til et godt samspill og utnytter tiden effektivt.

Brun trekker også frem et annet vesentlig moment til å gjennomføre endringene.

– Vi har hatt for lang ventetid på endokrin kirurgi, med opptil et halvt års venting. Det håper vi å få redusert ved å drive annerledes og mer effektivt, sier endokrinkirurgen.

Linda Solbakken, seksjonsleder ved dagkirurgen UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Linda Solbakken ser for seg å gjennomføre tilsvarende forbedringsarbeid for andre dagkirurgiske pasienter i fremtiden.

– Erfaringene fra denne pasientgruppen kan også overføres til andre typer inngrep. Jeg har allerede vært i kontakt med andre fagmiljøer, blant andre nevrokirurgene, for å se på hvordan vi kan optimalisere forløpene for rygg- og nakkekirurgi. Vi ser at flere inngrep av samme type, på samme dag, øker effektiviteten. For å få dette til er imidlertid forutsetningen nok utstyr, noe vi dessverre ikke har i dag, forklarer Solbakken.

Tettere oppfølging

Hun peker på kirurgenes engasjement og tilstedeværelse, som den aller viktigste faktoren for å få til effektivisering. I tillegg til planleggingen som gjøres i forkant, er kirurgene nå til stede sammen med det øvrige operasjonsteamet fra morgenen av, på operasjonsdagene. I tillegg gjøres det fortløpende justeringer med utgangspunkt i evalueringene etter hver operasjonsdag.

– Vi bryter nok litt med kirurgens ordinære hverdag. Tidligere har vi kommet inn og gjennomført «knivtiden» når det har vært klart på operasjonsstua. Nå er vi til stede hele tiden, og tilgjengelig for å avklare ting underveis med både det øvrige teamet og pasientene, sier Vegard Brun.

DU KAN LESE MER om endokrin kirurgi ved UNN Tromsø på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.