Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom trekker begge frem den aktive deltakelsen til brukerrepresentant Esben Haldorsen (til høyre) som avgjørende for at Nye UNN Narvik så langt tegner til å bli en suksess. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom trekker begge frem den aktive deltakelsen til brukerrepresentant Esben Haldorsen (til høyre) som avgjørende for at Nye UNN Narvik så langt tegner til å bli en suksess. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom peker i samme retning når de blir spurt om den viktigste suksessfaktoren ved Nye UNN Narvik. De peker begge på brukerrepresentant Esben Haldorsen.

– Det er en utrolig styrke for hele prosjektet at så mange har deltatt i planleggingen. På den måten har vi kunnet utforme et sykehus som vil være i stand til å håndtere de utfordringene hverdagen vil by på etter åpning, sier driftsleder Gry Andersen.

– Særlig viktig har det vært å kunne lytte til pasientene, og spesielt gjelder jo dette de mest sårbare pasientene, sier hun.

Blitt lyttet til

Administrerende direktør Anita Schumacher signerte byggekontrakten for Nye UNN Narvik på vegne av UNN. Her sammen med Hans Marcus Wennesland fra HENT, og brukerrepresentant Esben Haldorsen (bak). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Selv innrømmer Esben Haldorsen at han var i tvil om han egentlig ønsket å delta i arbeidet med å planlegge det nye sykehuset.

– Jeg var skeptisk i utgangspunktet, og fryktet at jeg skulle ende opp som et gissel uten noen reell innflytelse på verken prosess eller innhold, men jeg erfarte at det motsatte faktisk ble tilfelle. Jeg ble tatt på stort alvor. Jeg har blitt lyttet til. Og jeg har opplevd å få gjennomslag for veldig mange av synspunktene, sier han.

Narvik er ikke det eneste stedet der man ønsker å føre sammen somatikk med rus og psykiatri. Dette er ofte veldig forskjellige verdener, og det å undervurdere disse forskjellene er ofte den første og største feilen man gjør.

– For å illustrere forskjellen: En ruspasient kommer ofte til et sykehusopphold som varer opptil åtte måneder. Dette er en helt annen virkelighet enn for de fleste somatiske pasienter, der både opphold og forløp er mye kortere. Pasientbehovene er ulike, og det må planløsningene ta hensyn til, sier han – men understreker at han hele tiden har vært positiv til at somatikk samlokaliseres med rus og psykiatri.

– Mange ruspasienter har også somatiske plager som ofte har vært undervurdert når avstandene mellom lokasjonene har vært store. Med samlokalisering blir også samhandling og dialog bedre, ikke bare mellom somatikk og rus/psykiatri, men også mellom rus og psykiatri, som også er to ulike kompetansefag, selv om mange av de pasientene som sliter med rus også trenger hjelp fra psykiatrien, og mange i psykiatrien også sliter med rusproblemer, sier han.

Gjennomslagene

Driftsleder Gry Andersen ved UNN Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Han kan med stor grad av stolthet peke på flere konkrete endringer som er lagt inn i det nye sykehuset, takket være dialogen underveis i planleggingsarbeidet.

■ Behovet for skjerming. Rus- og psykiatripasientene må ha mulighet til å skjerme seg fra andre pasienter og pårørende.

– Man må slippe å komme i den situasjonen at man møter en nabo eller en kollega ved ytterdøra etter å ha trukket frisk luft. Det er ikke utenkelig at noen får advarsel om å få sparken fra jobben med mindre man gjennomfører avrusning, og da bør man slippe å komme i en situasjon der man kanskje blir tvunget til å servere løgner om hvorfor man er på sykehus, sier han.

■ Sikkerhet for andre pasienter.

– Samlokalisering byr på flere utfordringer, og én av disse er hvor medisiner oppbevares og hvilken tilgang pasientene tror de kan ha til slike medisiner. Dette har vi hørt har vært utfordrende på andre sykehus, der det har vært nødvendig å etablere sterk tilstedeværelse av vektere for å ivareta sikkerheten. Sikkerheten for andre pasienter og ansatte har vært en del av planleggingen, forteller han.

■ Akuttplasser.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass fire akuttplasser, som gjør at pasienter kan henvises til rusklinikken direkte fra legevakta. Det kan utgjøre en enorm forskjell for hver enkelt pasient, som til nå ikke har hatt annet sted å bli henvist til enn politiets varetekt, påpeker han.

■ Flytting av spisesal.

– Jeg ble veldig glad da jeg så de siste tegningene, og oppdaget at spisesalene er flyttet. Nå er disse plassert til balkongene – med utsikt over fjorden – og dette betyr nesten alt for på rus- og psykiatripasienter med lange sykehusopphold. Sengeposter og behandlingsrom kan gjerne være plassert anonymt eller med utsyn inn mot skogen, men for spisesalene og fellesrom er utsikt viktig, mener han.

LES OGSÅ: Statsministeren fascinert av planene for Nye UNN Narvik.

Oppsiktsvekkende lite støy

Nå er det ett ønske han fortsatt har om forbedring: Gymsal.

– Dette er et veldig konkret ønske for å gjøre rehabiliteringen så god som mulig. Særlig gjelder dette i siste fase av sykehusoppholdet, der det er viktig å få etablert gode vaner. All erfaring tilsier jo at det du ikke klarer å etablere av gode vaner før du skrives ut, sjelden eller aldri kommer på plass etter du er utskrevet, og hverdagen tar deg, påpeker han.

Prosjektleder Viggo Søderblom ved Nye UNN Narvik forsikrer at det arbeides med å få på plass en gymsal, og tror fullt og fast på at dette skal løse seg innenfor de økonomiske rammene til prosjektet.

Viggo Søderblom er prosjektleder for Nye UNN Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Det er utarbeidet alternative forslag og gjort vurderinger, både når det gjelder valg av løsninger og plasseringer.

– Vi har fått veldig mange velbegrunnede innspill fra alle som har vært involvert i planleggingen, og gjennom et godt samspill med entreprenøren har vi fått mye av dette på plass innenfor de rammene vi forholder oss til, sier han.

Begeistring

Når selve byggingen av det nye sykehuset nå er satt i gang, er første fase av reisen avsluttet. Den nye reisen, med bygging og justeringer frem til åpning i 2024, vil ventelig bli like omfattende og innholdsrik. Prosjektlederen mener det finnes gode grunner til å mene Nye UNN Narvik er en suksess allerede.

– Så langt har prosjektet vært forbundet med begeistring, og som Kong Olav sa: «Utrolige ting kan skje hvis begeistring blir brukt som drivkraft». Dette prosjektet er veldig stort for Narvik – som by og som lokalsamfunn – og når store planer skal realiseres er det slett ikke uvanlig at prosjektet i seg selv blir oppfattet som kontroversielt, eller at involverte parter knives seg imellom. Dette har vi faktisk ikke opplevd i dette prosjektet. Jeg tror ikke vi kan finne noen avisoppslag om stridigheter om Nye UNN Narvik. Det er faktisk i seg selv ganske oppsiktsvekkende, mener han.

LES OGSÅ: De ansatte bygde nytt sykehus med legoklosser.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.