Seksjonssykepleier Inger Lise Høgtun (fra venstre) sammen med sykepleierne Kristin Thorsteinsen og Catarina Johansen ved geriatrisk sengepost, UNN Tromsø. De har gode erfaringer med varslinger fra blant annet sengematten som Catarina her viser frem. Foto: Per-Christian Johansen

Tar i bruk ny teknologi permanent

Seksjonssykepleier Inger Lise Høgtun (fra venstre) sammen med sykepleierne Kristin Thorsteinsen og Catarina Johansen ved geriatrisk sengepost, UNN Tromsø. De har gode erfaringer med varslinger fra blant annet sengematten som Catarina her viser frem. Foto: Per-Christian Johansen

Resultatene av pilotprosjektet var så gode at involverte sengeposter ved Medisinsk klinikk i UNN nå har tatt i bruk ny teknologi permanent for å forebygge fallskader blant pasientene.

Teknologien ble testet ut for snart et år siden gjennom et samarbeid mellom Medisinsk klinikk og E-helse og IKT-avdelingen ved UNN. Prosjektet ble omtalt i Pingvinavisa tidligere i år, og nå er hjelpemidlene implementert permanent ved geriatrisk seksjon UNN Tromsø og medisinsk sengepost A og B i Narvik.

Bredt implementert

I Tromsø er det nå installert multisensorer for tidlig varsling (RoomMate) på hvert av de fire enkeltrommene. Dette gjør at de ansatte kan følge pasienten digitalt, og bidrar til større ro spesielt på natten.

I tillegg har alle 14 sengene fått sengematter. Disse sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen.

Kristin Thorsteinsen viser frem vandreralarmen som sender varsler til telefonen som sykepleierne har på seg når de er på vakt. Foto: Per-Christian Johansen
Geriatrisk sengepost har også tatt i bruk fire vandrealarmer som varsler når pasienten nærmer seg utgangsdør i avdelingen, og seksjonssykepleier Inger-Lise Høgtun forteller at medarbeiderne har mottatt teknologien på en positiv måte.

– Det har ikke gått helt smertefritt, men vi lærer fortløpende. Dette er første gangen slik teknologi tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Det er en utfordring i seg selv slik vi er organisert i forhold til det fysiske miljøet, men ingenting er umulig. Vi gleder oss over å få til ting, og vi evaluerer underveis. Teknologien er nok kommet for å bli, og må inkluderes i den daglige driften, sier Høgtun.

Tilbakemeldingene som ble registrert i forbindelse med prosjektet var blant annet at utstyret bidro til å forhindre fall. I tillegg ga det positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen i UNN, ForBedring.

– Under temaet arbeidsforhold viste undersøkelsen høy tilfredshet blant ansatte i begge sengepostene. Det indikerer at det finnes tilstrekkelige ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastende, legger Høgtun til.

Reduserer fall

På medisinsk sengepost A og B ved UNN Narvik er det så langt installasjonene av RoomMate som de ansatte har hatt best erfaring med. Dette utstyret sørger for at sensorer sender et varsel til en smarttelefon eller ipad dersom urolige pasienter beveger seg inne i rommet, og tilsyn er påkrevd.

I løpet av prosjektperioden svarte nesten 80 prosent av de ansatte at erfaringene med RoomMate var gode.

– Vi benytter nå ett enkeltrom på hver av sengepostene til dette, og det har fungert veldig bra den tiden vi har hatt det. Vår erfaring er at dette bidrar til å forhindre fall, sier seksjonsleder Eirin Føre.

Erfaringene med sengematter har så langt vært litt mer varierende. Blant annet på grunn av tekniske utfordringer. Likevel har Føre tro på også denne teknologien i fortsettelsen.

Også ved UNN Narvik vil prosjektet med fallteknologi videreføres. Fra venstre Ellen Nilssen, Monica Dybwad og Eirin Føre. Foto: Per-Christian Johansen

Nå har vi bestilt liknende matter til bruk også i stoler. Det ser vi frem til å prøve ut fordi pasienter med risiko for fall ikke bare oppholder seg i en seng, legger hun til.

Diplom fra Helse Nord

Tidligere i år ble prosjektet «Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi» ved geriatrisk seksjon UNN Tromsø nominert til Helse Nords forbedringspris. Det endte med diplom og følgende omtale:

– Prosjektet ønsket å finne ut hvordan man kunne forebygge fall og gi eldre pasienter et enda mer pasientsikkert sykehusopphold. Effektmålene og forventet nytte for prosjektet har økt pasientsikkerhet gjennom å redusere antall fall, økt trygghet for pasient og pårørende, mer effektiv utnyttelse av sykehusets ressurser og økt ansattetilfredshet.

Ifølge prosjektets sluttrapport er det først og fremst det trygghetsskapende for de ansatte som trekkes frem som et positivt resultat. Forebygging av fall trekkes også frem som en effekt, men det poengteres at bruk av teknologi vil kreve mengdetrening og kontinuitet i bruk for å kunne gi økt effekt. Dette ble det ikke prioritert tid til i løpet av piloten.

Testing av vandrealarm har også gitt gode erfaringer i forbindelse med prosjektet.

For bruk av det nye teknologiske utstyret må pasientene – eller pårørende – gi samtykke før dette benyttes.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.