Mange av pasientene tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN får sin behandling ved Åsgård i Tromsø. Der skal de nå tilbys pakkeforløp for sin behandling, blant annet i Rusavdelingen der Ruben Sletteng er avdelingsleder. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tidobling av UNN-pasienter i pakkeforløp

Mange av pasientene tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN får sin behandling ved Åsgård i Tromsø. Der skal de nå tilbys pakkeforløp for sin behandling, blant annet i Rusavdelingen der Ruben Sletteng er avdelingsleder. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

En stor organisatorisk endring av pasientbehandling innen psykisk helse og rusfeltet, er i gang. Fra 1. januar i år skulle hele denne pasientgruppen tilbys behandling i pakkeforløp. Det skaper hodebry for de involverte ved UNN.

– Til sammen får over 9.000 pasienter i UNN denne nye rettigheten i år. Det betyr en tidobling av antallet pasienter ved sykehuset som skal behandles i pakkeforløp, forteller Ruben Sletteng, som er avdelingsleder for Rusavdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Slik ser gangen ut i de nye pakkeforløpene som nå er innført ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sterkere brukerstemme

Å bli behandlet i pakkeforløp betyr enkelt forklart at behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ønsker, foregå uten unødvendig venting, og at behandling og oppfølging skjer etter en omforent behandlingsplan.

Som da de første pakkeforløpene innen kreftbehandling ble innført i 2015, etableres også disse pakkeforløpene uten noen form for ekstra bevilgninger. Foreløpig er det heller ikke på plass dataverktøy hvor pakkeforløp innen psykisk helse og rusfeltet kan kodes eller følges opp digitalt, men det er lovet i løpet av våren.

– Pakkeforløpene skal organisere tjenesten på en ny måte, ved å operasjonalisere de faglige retningslinjene. Dette betyr at vi har fått en tydeligere oppskrift for hvordan brukermedvirkning skal ivaretas bedre gjennom hele behandlingsforløpet, forklarer Sletteng.

– Dette er et bedre system for å kunne gi tilbakemelding, systematisere disse og evaluere behandlingen underveis, supplerer rådgiver Harald Roar Lind, som er koordinerende ressurs fra Kvalitetsavdelingen for avdelingene som nå starter opp med pakkeforløp.

Forløpskoordinator

Tidligere måtte ofte pasienter eller deres pårørende ta tak om tilbudet ikke hang sammen, eller noe stoppet opp. Fra nå av er det forløpskoordinatoren som skal ta tak når noe ikke stemmer, og overvåke de sårbare overgangene mellom ulike tilbud og tjenester.

Sykehuset måles på at frister og mål i pakkeforløpet overholdes, og forløpskoordinator vil få en nøkkelrolle i oppfølgingen av fristene.

– Vi ser for oss at det kan oppstå flaskehalser enkelte steder som følge av pakkeforløpene, og frykter at det enkelte steder kan bli kapasitetsutfordringer, sier Sletteng.

Pakkeforløpene vil dermed tydeligere avsløre hvor UNN har styrker og svakheter.

Vil kreve 16 stillinger

Rådgiver Harald Roar Lind i Kvalitetsavdelingen (til venstre) og avdelingsleder Ruben Sletteng i Rusavdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN mener det vil kreve både tid og ressurser å få de nye pakkeforløpene innen psykisk helse og rusfeltet til å fungere godt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Psykisk helse og rusklinikken ser for seg at forløpskoordinatoren både kan være behandlere eller kontorpersonell.

– Flere av våre ansatte har jobbet med koordinering lenge før pakkeforløpene, men da uten at oppgaven og ansvaret var formalisert på denne måten, sier Sletteng.

Det er fortsatt usikkert hvor mange som vil måtte ta på seg ansvar som forløpskoordinator, men Psykisk helse- og rusklinikken i UNN ønsker at tilstrekkelig mange kan utføre oppgaven, slik at rollen gjøres robust.

I antall har Psykisk helse- og rusklinikken beregnet at det minimum vil kreve 10 fulltidsstillinger å koordinere pakkeforløpene innen voksenpsykiatrien, pluss seks hele stillinger på rusområdet. Disse stillingene, som nå fordeles på et større antall ansatte i organisasjonen, skal altså dekkes opp via eksisterende budsjetter.

Krav om samarbeid

Ambisjonen er at pakkeforløpene bidrar til gode, individuelle behandlingsforløp hvor de ulike sektorene som er involvert samhandler bedre. Dette gjelder også sektorer utenfor helsetjenesten som for eksempel barnevern, skoler, boligtjeneste og så videre. Forløpene skal tydeliggjøre ansvarsforhold og sikre gode overganger.

En del av behandlingen som gis på UNN innen rus og psykiatri, er regionale tilbud. Dette betyr at UNN må samarbeide med samtlige kommuner i Nord-Norge og øvrige helseforetak i landsdelen, om sine pakkeforløp. Kommunene skal ha egne forløpskoordinatorer som sykehuset kan samarbeide med.

– En sentral føring i disse pakkeforløpene er bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det kommer for eksempel tydeligere krav på hvor ofte samarbeidsmøter skal gjennomføres og hvordan behandlingen evalueres, sier Lind.

– Et pakkeforløp innen rus eller psykiatri starter og slutter i kommunene. Pakkeforløpene som innføres hos oss kan vanskelig sammenlignes med de som eksisterer i somatikken. Våre pakkeforløp må være mer individuelt tilpasset, og kan foregå i lengre tidsløp, noen kanskje over år. Det gjør arbeidet med pakkeforløp mye mer omfattende, mener Sletteng.

Målet er at pakkeforløp skal standardisere behandlingen som gis i større grad, slik at kvaliteten blir mer lik uansett hvor i landet pasienten bor.

Bruker 2019 på å få alt på plass

Innholdet i pakkeforløp for psykisk helse og rus, ble lansert av Helsedirektoratet i september 2018. Tiden fram til de skulle innføres har vært knapp.

– Og UNN er klar?

Det smiles diplomatisk rundt bordet. Både Sletteng og Lind forventer at både løsninger og utfordringer blir tydeligere etter hvert som forløpene starter opp. UNN ser for seg å måtte bruke mye av 2019 for å få pakkeforløpene ordentlig på plass både i egen organisasjon og ute i kommunene.

Ruben Sletteng, avdelingsleder i Rusavdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN.
Ved UNN ble det fra 1. januar innført generelle pakkeforløp for nyhenviste pasienter som legges inn for behandling innen rus eller psykiatri. I løpet av februar kommer de spesialiserte pakkeforløpene på plass, knyttet til diagnoser som tvangslidelser og psykoselidelser. For barn og unge kommer også et eget pakkeforløp for spiseforstyrrelser.

Først i september i år skal de pasientene som allerede er under behandling i UNN for rusproblemer eller psykisk sykdom, flyttes over i et pakkeforløp.

Forbedringsverktøy

– Vi har store utfordringer på ulike fagområder, samtidig som vi opplever en stor økning i antallet nye henvisninger. Den polikliniske virksomheten i rusfeltet er mindre enn halvparten så godt utbygd som i landet forøvrig. Jeg tror pakkeforløpene kan hjelpe oss til å holde rett fokus og til å tette hull i tjenesten. I praksis er pakkeforløpene å anse som et forbedringsarbeid, og gir oss nye måleverktøy som kan avsløre hvor tjenestene ikke henger sammen eller ikke er tilstrekkelige, sier Sletteng.

Selv om mye akkurat nå oppleves nytt og ukjent, er han glad for at det innføres endringer som skal forbedre. Han er også forberedt på justeringer underveis. Pakkeforløp kreft, som var det første pakkeforløpet som ble innført i 2015, har endret seg mye siden oppstarten.

– Pakkeforløp dikterer fokuset vårt nå. Vi må bruke tid og ressurser på å få dette til å fungere godt for pasientene, det øvrige hjelpeapparatet og for oss, sier Ruben Sletteng.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.