Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

Denne prosjektgruppa skal i løpet av det neste året bidra til at oppbyggingen av ny spesialistutdanning for leger faller på plass ved de fire regionale helseforetakene i nord.

Dette er prosjektgruppen for implementeringen av ny LIS-utdanning i Helse Nord. Bak fra venstre: Ulrika Larsson (konserntillitsvalgt Helse Nord), Pal Ivan (Finnmarkssykehuset) og Lasse Djerv (Nordlandssykehuset). Foran fra venstre: Elin Skog (Regionalt utdanningssenter), Knut Magne Augestad (regional prosjektleder for implementering i de fire regionale HF-ene), Ramona Nofal (Helselandssykehuset) og Stine Skogdal (Regionalt utdanningssenter). Heidi Svanøe Høifødt (UNN) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Per-Christian Johansen
Helsedirektoratet vedtok i januar i fjor en ny modell for spesialistutdanningen for leger.

Spesialistutdanningen inndeles heretter i del 1, del 2 og del 3:

  • Del 1 er felles for alle og erstatter dagens turnusordning (et år i spesialisthelsetjenesten/ sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten). Del 1 er lik for alle spesialitetene.
  • Del 2 har felles læringsmål for bolker av kirurgiske eller indremedisinske fag. Del 2 og 3 skal til sammen skal vare minst fem år.
  • Del 3 er unik for hver spesialitet med egne læringsmål. De spesialitetene som ikke har Del 2 går direkte fra del 1 til del 3.

For del 1 var det oppstart i september 2017, mens del 2 og 3 skal være på plass innen 1. mars 2019.

– Så vi har ikke spesielt god tid med å komme på plass med del 2 og 3. Det er en stor jobb som skal gjøres i hvert enkelt foretak, sier regional prosjektleder for implementering i de fire regionale HF-ene, Knut Magne Augestad.

Nytt utdanningsløp

Han samlet den regionale prosjektgruppa i Tromsø forrige måned. Der la deltakerne planene for arbeidet frem mot 1. mars 2019.

– Hele utdanningsløpet for totalt 42 utdanninger er endret. Det er etablert egne detaljerte læringsmål, og innholdet i utdanningene er revidert og tilpasset. Hvert helseforetak må – innen alle spesialistutdanninger de har ansvar for – gjennomgå forskriftsfestede læringsmål og utarbeide utdanningsplan for hver spesialitet, sier Augestad.

Implementering av den nye spesialitetsstrukturen beskrives som den største reformen innen spesialistutdanning av leger som noen gang er gjennomført. Alt må endres og oppdateres i løpet av det kommende året. Dette vil kreve tett oppfølging i hvert enkelt HF.

Omfattende læringsmål

I tillegg til kliniske læringsmål per spesialitet, er det innført felles læringsmål innen etikk, forebygging, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørende opplæring, samhandling, systemforståelse, organisering og ledelse.

– Oppnådde læringsmål og en minstetid på 6,5 år skal være grunnlaget for spesialistgodkjenningen i den nye ordningen. En viktig forutsetning er at helseforetakene godkjennes som utdanningsvirksomhet for den enkelte spesialitet. Så hvert HF må søke om nasjonal godkjenning innen 1. mars neste år, forklarer Knut Magne Augestad.

Kvalitets- og forskningsdirektør Siv Cathrine Høymork i Helse Nord er prosjekteier. Det er etablert en styringsgruppe som ledes av Lars Vorland og som for øvrig består av direktørene i de fire HF-ene, samt konserntillitsvalgt Ulrikka Larsson.

Prosjektsekretariatet er lagt til Regionalt utdanningssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge, med Knut Magne Augestad som prosjektleder for implementeringen.

Les mer om den nye spesialistordningen her.

Her er den nye forskriften presentert på Lovdata.

Det jobbes for øvrig med å etablere en felles nasjonal nettside for nye LIS. Denne vil trolig bli lansert i løpet av våren og blir da annonsert via Facebook-siden for Leger i spesialisering i Helse Nord.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.