Nye tall bekrefter god kvalitet i pasientbehandlingen

Ferske tall fra Helsedirektoratet viser at Universitetssykehuset Nord-Norge fortsatt kan vise til gode resultater på kvalitetsindikatorene.

Pasientforløpskoordinator Merete Postmyr, overlege Mats Olsen og Einar Bugge, leder for Kvalitets- og utviklingsavdelingen kan si seg tilfreds med utviklingen på blant annet kreftpakkeforløpene i UNN. Foto: Per-Christian Johansen
Helsedirektoratet presenterte 31. august tall for første tertial 2017. De viser at UNN på svært mange indikatorer ligger over landsgjennomsnittet, og figurerer på øvre halvdel av statistikkene blant totalt 22 sykehus.

På noen områder er UNN helt i toppen, mens indikatorene på enkelte områder avslører forbedringspotensial.

– Jevnt over skårer vi bra og får bekreftet at UNN leverer god pasientbehandling. Det bidrar ikke minst våre mange dyktige medarbeidere til gjennom en stor innsats hver eneste dag. I første rekke vil jeg trekke frem resultater for kreftpakkeforløp, reinnleggelser, infeksjoner og overlevelse. Så er det noen områder vi kan bli bedre på, også innen kreftpakkeforløpene, sier Einar Bugge, leder for Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN.

Godt over landssnittet

Kreftpakkeforløpene ble innført i norske sykehus for drøyt to år siden. Her har UNN jobbet målbevisst for å innfri de nasjonale standardene. Disse tilsier at minimum 70 prosent av pasientene med nyoppdaget kreft skal bli inkludert og forelagt et pakkeforløp, og at minimum 70 prosent av de som er i et pakkeforløp skal få gjennomført dette innen maksimalt anbefalt forløpstid.

For UNN sin del er totaltallet for de 26 kreftpakkeforløpene som er målt (28 tilgjengelig) i første tertial 2017 at 83,9 prosent av pasientene inkluderes i et pakkeforløp (landssnitt på 77,9), mens 73,7 prosent blir fulgt opp innen maksimal anbefalt forløpstid (landssnitt 69,9 prosent).

Kontinuerlig oppfølging

– Tallene bekrefter at vi er på rett vei og har lyktes på mange områder gjennom små forbedringer og kontinuerlig oppfølging. For noen pakkeforløp skårer vi veldig høyt, mens det for andre gjenstår en del. Eksempelvis ligger vi fortsatt under måltallene for prostatakreft, men her er det gjort en stor jobb som har gitt svært positiv utvikling det siste året, sier pasientforløpskoordinator Merete Postmyr.

Her kan du se NRKs sak som retter seg mot UNNs arbeid med kreftpakkeforløpene.

UNNs tall for oppfølging av pasienter med prostatakreft er 66,7 prosent (pakkeforløp) og 64,3 prosent (oppfølging). Landssnittet for pakkeforløp er på 78,7 prosent, mens snittet nasjonalt (53,8 prosent) ved oppfølging av prostatakreftpasienter viser at også øvrige sykehus sliter med å innfri denne indikatoren.

Overlege Mats Olsen ved hematologisk seksjon i UNN kan konstatere gode tall på oppfølging av pasienter med eksempelvis leukemi og beinmargskreft. Her er UNN helt i toppen prosentvis, og best i klassen på akutt leukemi. Der innrulleres 100 prosent av pasientene i et forløp, og 89,5 prosent får oppfølging innenfor maksimalt anbefalt forløpstid.

– Jeg tror UNN er et passe stort sykehus i forhold til å løse de oppgavene godt.Vi er store nok til å ha det meste vi trenger, og små nok til å kjenne de fleste vi trenger hjelp av. Samtidig er de gode resultatene et uttrykk for at det er mange som gjør en god jobb og er på hugget i det daglige arbeidet. Dette er en kontinuerlig jobb, sier Mats Olsen.

Forbedringsområder

Indikatorer der UNN skårer under landssnittet i den ferske rapporten fra Helsedirektoratet, er blant annet operasjonstid for hoftebrudd, antall korridorpasienter, epikrisetid i somatikken, brudd på vurderingsgarantien, vellykket gjenoppliving ved hjerteinfarkt utenfor sykehus og et par områder rettet mot postoperative infeksjoner (keisersnitt og bypasskirurgi).

– Det skal vi gjøre noe med gjennom små fortløpende forbedringstiltak, sier Einar Bugge.

 En komplett oversikt over kvalitetsindikatorene finnes på helsenorge.no 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.