– Vi skal fjerne unødvendige grenser

Det nye sykehuset i Narvik skal sette pasientene i sentrum i langt større grad enn det som har vært vanlig ved norske sykehus. - Vi skal fjerne unødvendige grenser, sier UNN-direktøren.

Planer for nye Narvik sykehus
 • Kostnadsramme 2,6 milliarder
 • Planlagt byggestart 2019
 • Ferdigstillelse 2022/2023
 • Flytter tre bygningskropper inn i ett hus: rus, psykiatri og somatikk
 • Kommunens helsehus integreres
 • Bygges like ved sykehjemmet på Furumoen
 • Tomtestørrelse: 65 mål, det skal i første omgang brukes 12-13 av disse målene
 • Bygningsmasse på 27.700 m2
Marit Lind er fornøyd med at planlegginga av det nye sykehuset i Narvik er godt i gang. Her sammen med driftsleder ved UNN Narvik, Gry Andersen, under den store helsekonferansen i september. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Tirsdag morgen offentliggjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at regjeringa går inn for å godkjenne låneramma på 1,7 milliarder kroner til bygging av nye UNN Narvik på Furumoen i Narvik. Dersom Stortinget støtter forslaget er alt klart for at bygginga av selve sykehuset kan komme i gang i 2019, og at åpning kan skje som planlagt i 2022/2023.

Noen timer etter offentliggjøringa var det nye sykehuset tema på den store helsekonferansen i Narvik, der politikere, helseledere, sykehusansatte og kommunalt ansatte deltok. Der ble det nye sykehuset trukket fram som en modell for bedre pasientflyt.

– Målet er å knytte sammen funksjonene i sykehuset, kommunens helsehus og et felles akuttmottak slik at det blir én dør inn for pasientene. Vi må hele tida tenke på hva pasientene er mest tjent med, sa konstituert administrerende direktør i UNN, Marit Lind, i sitt innlegg.

Planene

I planene for det nye sykehusbygget på Furumoen ligger blant annet:

 • Samle somatikk, rus og psykiatri under ett tak med felles hovedinngang for alle pasienter.
 • Pasientrommene skal være ensengsrom.
 • Bygget skal være fleksibelt slik at endringer enkelt kan gjøres.
 • IKT og e-helseløsninger skal benyttes for å effektivisere og modernisere daglig drift, støttefunksjoner og tilrettelegge for undervisning.
 • Narvik kommunes helsehus planlegges inn som en integrert del av sykehuset.
 • Tett samhandling med sykehjemmet, som ligger like ved det nye sykehuset.

Å samle somatikk og psykiatri i ett bygg trekkes av mange fram som noe av det mest spennende ved det nye sykehuset. Tordis Sørensen Høifødt, som nylig overtok som klinikksjef ved Psykisk helse og rusklinikken ved UNN, har tidligere uttalt at en slik samlokalisering vil bety bedre behandling av pasientene. Under konferansen i Narvik forklarte Andreas Holund, seksjonsoverlege og spesialist i rusmedisin, hva utfordringa med denne pasientgruppa kan være.

– Vi ser stadig oftere at pasientene har en trippeldiagnose. Det handler både om rus, psykiaktri og somatikk, og sistnevnte er de ofte underdiagnostisert på.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie trakk også fram dette poenget da han besøkte Narvik.

– Vi er alle hele mennesker. Ved å samle somatikk og psykatri vil pasientene få hjelp til hele seg, ikke bare deler av det de sliter med, sa statsråden.

Pasienten i fokus

UNNs styreleder Ansgar Gabrielsen er positiv til planene i Narvik, men mener det fortsatt er mulig å være enda mer framoverlent i tankegangen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Hovedfokus i planlegginga av det nye sykehuset er pasienten. Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) er allerede etablert i Tromsø og Harstad, og ble på konferansen også presentert som en mulighet i Narvik. Slike team opprettes i samarbeid med kommunen, og jobber på tvers av organisasjonene. Målgruppen er pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer.

Narvik kommune deltar aktivt i planlegginga av det nye sykehuset. Utvikling av tilbudet ved dagens helsehus står sentralt, dette skal opp til politisk behandling i løpet av høsten/vinteren. Men det nye sykehuset handler om mye mer enn bare UNN og Narvik.

– Vi kommer til å inviterer kommunene i regionen med inn i arbeidet med utforming av det nye sykehuset. Her må vi tørre å tenke nytt og stort. Vi må gå inn i prosessen med åpenhet, og ikke tenke struktur i oppstarten. Så får vi heller begrense oss etter hvert, sa driftsleder Gry Andersen ved UNN Narvik da det nye sykehuset var oppe til debatt mot slutten av konferansen.

Slik ble nye UNN Narvik da involverte bygde det med legoklosser!

Samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ble også dratt fram av Helse Nord-direktør Kristian Iversen Fanghol.

– Sykehus blir stadig mindre firkanta, det blir mer samspill mellom de ulike aktørene. Vi må jobbe sammen om pasientene.

Styrelederen vil ha mer

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik var svært godt fornøyd med den positive stemninga da nye UNN Narvik ble diskutert på helsekonferansen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Under konferansen i Narvik ble det også presentert tanker for hvordan IKT- og e-helseløsninger kan effektivisere både sykehusdrift og undervisning. UNN-styreleder Ansgar Gabrielsen likte det han hørte, men mener man må tørre å tenke enda større.

– Det er spennende tanker, og planene om større integrasjon mot de kommunale tjenester er god. Men jeg ville nok ha gått enda lenger og sett på mulighetene for næringsutvikling relatert til helse og omsorgssektoren, både i forhold til teknologi og pasientrettede tjenester. Kan man for eksempel etablere utleiearealer til ulike typer medisinskteknisk virksomhet? Jeg kommer til å følge nøye med i det videre arbeidet, sier styrelederen.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik var konferansier under helsekonferansen mandag og tirsdag. Han var svært fornøyd med gjennomføringa, og ikke minst den positiviteten som rådet under konferansen.

– Det er en god «drive» i det som skjer rundt det nye sykehuset. Det har kommet mange gode innspill disse dagene, nå må vi sørge for at det kommer noe konkret ut av det. Jeg føler meg tryggere på at vi skal greie det etter det som har skjedd de siste dagene.

Her finner du framdriftsplan for bygging av nytt sykehus i Narvik

 

Planer for nye Narvik sykehus
 • Kostnadsramme 2,6 milliarder
 • Planlagt byggestart 2019
 • Ferdigstillelse 2022/2023
 • Flytter tre bygningskropper inn i ett hus: rus, psykiatri og somatikk
 • Kommunens helsehus integreres
 • Bygges like ved sykehjemmet på Furumoen
 • Tomtestørrelse: 65 mål, det skal i første omgang brukes 12-13 av disse målene
 • Bygningsmasse på 27.700 m2

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.