Videreutvikler prosjekt for sykmeldte

I løpet av våren skal prosjektet ”Raskere tilbake” fremstå som et enda bedre tilbud, under mottoet ”Fra raskere tilbake til raskt tilbake”.

Prosjektfase 2 er nå presentert for styringsgruppen ved UNN, ledet av klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg. I rapporten lanseres flere nye grep for å gjøre prosjektet enda bedre.

Blant annet vil det engasjeres en egen prosjektleder, det skal jobbes mer konkret med evalueringer, og NAV involveres ytterligere gjennom samlokalisering ved Elisabethsenteret i en 10 prosents stilling.

– Styringsgruppen har gitt klarsignal til å videreutvikle prosjektet, foreløpig ut 2015. Nå vil vi lyse ut prosjektlederjobben internt, med mål om å komme i gang fra 1. mai. Prosjektlederen vil ta utgangspunkt i den rapporten styringsgruppen nylig fikk fremlagt, sier prosjektkoordinator Randi Sørvoll.

Forbedring

Ordningen med ”Raskere tilbake” ble etablert i 2007. I forbindelse med forbedringsarbeidet er det nå fokusert på totalt seks anbefalte tiltak. Med utgangspunkt i disse skal prosjektet bidra til at sykmeldte kommer enda raskere tilbake i arbeid i fremtiden.

Steinar Lakså har jobbet som ergoterapeut i ”Raskere tilbake” de siste årene, og også vært prosjektleder for rapporten som skal være et styringsverktøy i det videre arbeidet. Han tror tiltakene vil gi enda bedre resultater i fremtiden.

– NAV har sagt ja til å bidra med en fast person tilgjengelig noen timer hver uke ved Elisabethsenteret (10 prosent stilling). Denne personen skal fungere som en rådgiver og veileder for pasientene. Et annet nytt tiltak er å engasjere fastlege Morten Høyer som praksiskonsulent i en 10 prosents stilling. Han vil da være et bindeledd som kan ta opp aktuelle problemstillinger mellom fastlegene som henviser til oss, og de som jobber i ”Raskere tilbake”, sier Lakså.

Evalueringsarbeid

Det aller viktigste vil dog være å konkretisere evalueringen av prosjektet. Dette er i tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt oppdragsdokumentet fra Helse Nord og UNNs nye strategiske utviklingsplan.

– Vi må utvikle gode redskaper og rutiner for evalueringsarbeidet slik at vi kan kvalitetssikre tjenestene vi tilbyr, samt se på utbyttet pasientene har av ordningen. Dette vil ha høy prioritet, fastslår Steinar Lakså.

Forskning er et annet tiltak han ønsker å få satt i system.

Fakta ”Raskere tilbake”:

* Ordningen ble etablert i 2007 som en satsing fra regjeringen for å få sykmeldte raskest mulig tilbake i arbeid.

* Pasientgruppen er sykmeldte, eller personer som står i fare for å bli det.

* Pasienter som kan henvises er enten personer som er i et arbeidsforhold, er på arbeidsavklaringspenger (AAP), eller er gradert uføre.

* 12 personer er tilknyttet ”Raskere tilbake”-prosjektet til UNN ved Elisabethsenteret i Tromsø. I tillegg er to psykiatere ved UNN Åsgård involvert, mens ortopedi gjøres ved UNN Narvik. Det er også et samarbeid med Aleris i Tromsø.

* Siden oppstarten i 2007 er det gjennomført mer enn 42.000 utredninger og over 2.000 dagkirurgiske inngrep.

* Behandlingen er i første rekke av konservativ karakter og foregår gjennom veiledning og oppfølging i et treningsopplegg som pasienten selv skal utføre i samråd med behandler(ne). Kirurgi er siste alternativ.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.